Ventilation och styrning av inneklimat i vårdmiljöer

I sjukhusventilation är låga halter av smittämnen överordnat energimålen när man pratar om inneklimat. Att förebygga smittspridning är en viktig uppgift för ventilationen på sjukhus och vårdmiljöer. Vi på Lindinvent vet vilka krav som ställs och hur man bäst går till väga.

Inom viss vård är låga halter av smittämnen i luften helt avgörande för resultatet, till exempel vid transplantationer och brännskadevård. Att sjukhusventilationen verkligen fungerar som den ska är avgörande. Detta skapar ibland påtagliga störningar i verksamheten då man i värsta fall tvingas ställa in operationer i dagar sedan ventilationen har slutat att fungera. Något som så klart inte ska behöva hända.

 

Var ligger ansvaret för inneklimatet?

Ansvaret för att förhindra smittspridning finns hos sjukvården, men det praktiska ansvaret för funktion och konstruktion av ventilationen ligger i händerna på de som är ansvariga för fastigheten. Detta delade ansvar kan sätta de vårdansvariga i besvärliga situationer då de ofta inte vet hur ventilationen ska fungera. Om det visar sig att ventilationen sprider luftburen smitta, så är det vårdens verksamhetschefer som anmäls till Socialstyrelsen. Vården ligger därför väldigt mycket i händerna på tekniken.

Samarbete ger ökad förståelse

För att nå önskad luftrenhet i sjukhusmiljöer är det viktigt att de olika aktörerna samarbetar och förstår varandra. Dels för att vårdsidan ska kunna ställa krav på ventilationssystemen och veta vad de får, dels för att fastighets- och teknikansvariga ska förstå vad vården kräver och omsätta det i praktiska lösningar. Detta är något som kan vara lite svårt att uppnå när många aktörer är inblandade. En del fastighetsägare lägger ut driften av ventilation på entreprenad hos privata bolag vilket gör kommunikationen mellan vårdgivare och fastighetsförvaltare ännu svårare. 

Vi har kunskapen

Avståndet mellan vården och fastighetssidan kan också vara ett hinder när man ska konstruera ventilation. I vissa fall kan det innebära det att man föreskriver otroligt avancerad ventilation överallt eftersom man inte vet hur ventilationen ska appliceras i vården. Vi på Lindinvent vet vilka krav som ställs på ventilation och inneklimat efter år av erfarenhet att arbeta med olika vårdmiljöer.

Krav som ställs

Föreningen för Vårdhygien definierar sina krav i enheten cfu/kbm (mängden bakterier per kubikmeter) utifrån vad som är motiverat för att förhindra smittspridning, ett krav som står sig fast. Högst 10 cfu/m3 är den nivå som föreningen rekommenderar i operationssalar vid de mest känsliga operationerna; ledplastikoperationer och kärltransplantationer.

De som ska utforma ventilationen tekniskt ska sätta patienternas hälsa i första rummet. Därför blir energisparandet underordnat de medicinska kraven från hälso- och sjukvårdslagen samt smittskyddslagen för att förebygga spridning av infektioner. Däremot kan styrning för energiåtgärder implementeras i övriga utrymmen som inte ligger under dessa krav. Där är vår lösning optimal då man via LINDINTELL och LINDSPECT kan optimera och ställa in olika villkor för olika zoner.

 

LÄS MER OM SJUKHUS MED VÅRA LÖSNINGAR