Behovsstyrd ventilation – det bästa av två världar!

Alla känner till uttrycket ”man ska inte elda för kråkorna” men för Lindinvent är det ett ledord. Vi arbetar med smarta system för att skapa och bibehålla ett attraktivt inneklimat till en hållbar energianvändning. Detta gör vi genom så kallad behovsstyrd ventilation - det betyder att man behovsanpassar luftmängder och behov av tilläggskyla eller tillskottsvärme.

Lästid 3 min

Vi har även vårt visuella webbverktyg LINDINSPECT för att enkelt övervaka och optimera systemet för att nå både inneklimatmål och en ansvarsfull energianvändning. Vi spar alltså både miljö och pengar samtidigt som folk mår bra.

 

Så här är det nämligen...

Oavsett elmarknadspriser eller andra energipriser finns det bra anledning att ha kontroll över en fastighets energianvändning och vårt system med behovsstyrd ventilation behovsanpassar hur mycket den aktuella lokalen används. Studier visar att närvarograden i en fastighet dagtid når högst 60% (genomsnittlig nivå på ca 35%). Det gör att lokaler och andra utrymmen som inte används inte bör ha ventilation som vid normal aktivitet - den bör vara behovsstyrd. De allra flesta kommersiella fastigheter följer liknande mönster. Man nyttjar lokalerna på varierande sätt över dagen och året. Det finns därför bara fördelar med det vi kallar för smart klimatkontroll.

En fastighet behöver inte använda 143,5 kWh per kvm och år (enligt Energimyndighetens STIL-undersökningar) som undersökningar visar. Nu kan klimatsystem ge väldigt nöjda hyresgäster när energianvändningen är under 53 kWh/ kvm och år, även om byggnaden är utan tilläggsisolering och byggd på 60-talet.

Behov av tilläggsvärme eller kyla

Våra lösningar för behovsstyrd ventilation fungerar vid väldigt låga tilluftstemperaturer som i sin tur möjliggör ett lägre luftflöde i systemet. Dessa resulterar i en effektiv värmeåtervinning och det kan visa sig att det inte behövs installeras någon utrustning för uppvärmning utöver värmeåtervinningen. Det kan dessutom visa sig att den kraftigt undertempererade tilluften endast behöver ökad kylkapacitet installerad om klimatet måste hållas vid normal komfortnivå vid extrema förhållanden. Vi ger ett exempel;
Vid en utetemperatur som överstiger 21 grader är det inte möjligt att kyla via tilluft. Att kyla med 21-gradig tilluft skapar stora luftflöden. Smart klimatstyrning försöker inte kyla med tilluft när tilluftstemperaturen ligger över en angiven nivå. En uppmätt koldioxidhalt över börvärdet kommer däremot alltid att öka luftflödet upp till ett maxflöde.

Att överväga i samband med investeringsbeslut kring behovsstyrd ventilation och inneklimat

Vi vet av erfarenhet att många tittar snävt på initiala investeringskostnader och möjlig energibesparing i kronor per år när det gäller att räkna på och presentera investeringsförslag kring behovsstyrd ventilation och klimatstyrning. Den snäva analysen kan leda till att man bortser ifrån, eller inte alls tänker på det fulla värdet av förslaget. Det finns faktiskt många faktorer som bidrar till ett ökat fastighetsvärde och en rad positiva konsekvenser att uppmärksamma i diskussionen kring inneklimatet:

  • En helhetslösning där behovet av kyla också innefattas
  • Förbättrad komfort motiverar kanske högre hyresnivåer
  • Effektiv styrning av inneklimat ökar produktiviteteten. För hög/låg temperatur om 4 grader sänker produktiviteten hos en person med ca 5% och mer friskluft ökar produktiviteten med ca 3%.
  • En modernt utrustad fastighet kan övervakas över internet, det sänker kostnader för drift och underhåll. Löpande optimering och felsökning görs på bråkdelen av den tid som annars krävs vid datainsamling och analys.
  • Nya ventilationslösningar är tystare. Detta sänker kostnader för sjukfrånvaro som orsakas av stress och buller.
  • Ny teknik, bättre komfort, lägre driftskostnader, minskad energianvändning, ett högre lokalutnyttjande, intressantare lokaler för hyresgästen, mindre vakanser.

 

Vi på Lindinvent tänker: Gräv där du står - gör vad du kan för att skapa positiva förebilder och visa att det verkligen fungerar så tar andra efter inom inte allt för lång framtid. Vi har ett klimatneutralt huvudkontor med el från förnyelsebara energikällor och låg energianvändning, all personal källsorterar och vi klimatkompenserar våra resor och biltransporter. Inte för att vi måste utan för att vi kan och vill. Det är helt enkelt ett måste om man skall kunna se kommande generationer i ögonen.

Thomas Lindborg,
Vice VD & grundare

Thomas Lindborg