Lindinvents visselblåsarpolicy

Lindinvent strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Därför är det viktigt för oss som arbetsgivare att det är enkelt att rapportera missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt.

Vem kan rapportera?

Du kan visselblåsa och få skydd enligt Visselblåsarlagen om du är anställd, arbetssökande, har slutat eller är praktikant till exempel. Entreprenörer och leverantörer till Lindinvent som fått reda på missförhållanden kan också rapportera.

Vad kan jag visselblåsa om?

Om du misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott uppmanar vi dig att rapportera detta som ett visselblåsningsärende. Undantag gäller dock säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 
Exempel på missförhållanden av allmänt intresse som bör rapporteras om:

  • Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.
  • Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.

Lindinvent ska vara en trygg arbetsplats där vi bemöter varandra med respekt i allt arbete och alla relationer. Vi tar tydligt avstånd från all form av kränkande särbehandling, mobbing och trakasserier.

Hur rapporterar jag?

Vi använder vi oss av Visslan, som är vår digitala visselblåsningskanal. Den är alltid tillgänglig via följande länk.

 Beskriv vad som hänt så ingående som möjligt, så är det lättare att säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Bifoga gärna skriftliga dokument, bilder eller ljudfiler.

  • Inkludera inte känsliga personuppgifter, till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning
  • Du kan vara anonym under hela processen utan att det påverkar ditt rättsliga skydd.

Vid visselblåsning finns ett skydd mot negativa konsekvenser efter rapport av ett missförhållande. Det innebär att hot om repressalier och försök till repressalier inte är tillåtna. Exempel på sådana är om du skulle bli uppsagd, få ändrade arbetsuppgifter, bli hotad, diskriminerad eller svartlistad inom din bransch på grund av att du visselblåst. Skyddet gäller även vid offentliggörande av information.

LÄS LINDINVENTS VISSELBLÅSAPOLICY I SIN HELHET →

Våra ärenden hanteras initialt av Extern Mottagare för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet. 

Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson
HR-chef

+46 765 40 85 70

jorgen.nilsson@lindinvent.se

Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar visselblåsar­ärenden är du alltid välkommen att kontakta oss.