Lindinvents tredjepartsverifierade EPDer för don och spjäll.

EPD, Environmental Product Declaration, är något många företag börjar bli bekanta med eftersom de krävs allt oftare av beställare i bl.a byggbranschen. Tillämpningen av EPDer finns sedan länge som ett EU direktiv i syfte att skärpa de krav som gäller deklaration av olika produkters miljöpåverkan.

Marknadens behov av dessa livscykelanalysbaserade miljövarudeklarationer kommer förmodligen att öka avsevärt inom en snar framtid. Dels som en vidareutveckling av hållbarhet inom branschen i form av upphandlingar där EPDer oftare blir ett krav, dels i takt med att certifieringssystem och klimatdeklarationer driver frågan framåt med visualisering av utsläpp av tex koldioxid. En EPD ger dessutom också poäng eller bättre förutsättningar vid olika typer av miljöcertifieringar. Detta har det hållbara Lundabolaget Lindinvent tagit fasta på.

Lindinvent är ett bolag med ett starkt miljötänk och det är ofta deras system med behovsstyrd ventilation, belysning och solavskärmning man väljer för inneklimat i kommersiella fastighetsprojekt som ska miljöcertifieras. Detta just för att bolaget har en grön filosofi och hela tiden arbetar för att nå så klimatsmarta och energibesparande lösningar och produkter som möjligt.

Miljövarudeklarationer enligt ISO 14025 baseras alltid på en livscykelanalys, LCA, utförd enligt produktkategoriregler som gäller för respektive produkter. Detta är ett väldigt bra sätt att möta kunders och myndigheters krav på trovärdig och jämförbar miljöinformation som är lätt att förstå. Den 1 januari 2022 blev klimatdeklarationer ett lagstadgat krav vid uppförandet av nya byggnader som en del av regeringens klimathandlingsplan och ingår i januariavtalet.

Livscykelanalysen är dessutom en väldigt bra grund för oss för att ytterligare förbättra produktens miljöegenskaper. Vi har sedan länge produktdeklarationer avseende kemikalier så detta är ytterligare ett steg i vår transparens.", säger Thomas Lindborg, Utvecklingschef och en av tre ägare och grundare till Lindinvent.

Thomas berättar vidare om hur man med de nya tilluftsdonen som lanserats under de senaste två åren minskat både användningen av aluminium och emballage. Det gör dessutom att en sändning kan innehålla dubbelt så många don vilket reducerar mängden utsläpp.

Jämför vi en pall lastad med tolv tilluftsdon TTC och tolv donlådor med tolv av efterträdaren ISQ 200 så är mängden aluminium reducerad med 62,4 kg och vi använder 40 % mindre emballage.", berättar Thomas stolt.

Hur gjorde Lindinvent?

För att även veta hur produkterna står sig i en LCA analys anlitade Lindinvent i februari 2022 en extern partner för att ta fram EPDer på sina senaste aktiva och reaktiva tilluftsdon i INSQAIR® serien samt spjäll- och mätenheter. Nödvändig LCA-data kring materialinköp, materialanvändning, energianvändning, spill/avfall och transporter kring produktionen av produkterna i serien samlades in och beräknades av den externa partnern i ett LCA-beräkningsverktyg. Siktet var inställt på att ha färdigställda EPDer på engelska baserade på kriterier för den nordiska marknaden innan sommaren. Elektronikinnehållet i de aktiva donen blev däremot exkluderat eftersom det inte måste redovisas förrän 2027.

Innan EPDerna var helt klara för registrering i det internationella EPD® systemet eller annat EPD-program, i Lindinvents fall EPD Hub, måste de verifieras enligt ISO 14025 av en tredje oberoende part. Detta gjordes enligt plan i juni och publicerades i EPD Hub samma månad. Alla EPDer är giltiga i fem år från verifieringsdatum och finns nu tillgängliga i hubben.

Standardutförande med anpassning till varumärket

En EPD måste tas fram enligt gällande standard för att de alla ska innehålla samma typ av information som ska vara lätt att hitta för den som söker specifik information. Tillämpning av egna variabler för att spegla varumärket och viss igenkänning fick dock göras vilket syns tydligt på Lindinvents EPDer. 

För att ytterligare förtydliga att vi har gjort arbetet med att ta fram EPDer för våra produkter har vi även gjort en egen EDP logotyp som vi nu kommer att använda i all vår marknadsföring. Den visar tydligt att vi har valt att göra det omfattande arbetet bakom för att visa att våra produkter står sig i de miljökrav som finns. Miljö och hållbarhet är hjärtat i alla produkter och lösningar vi utvecklar.” säger Nilla Hedlund, Marknadschef på Lindinvent.

Med tanke på dagsläget i världen där energipriserna skenar och miljön går på knäna är det extra viktigt att verkligen göra allt man kan.

Krisen kommer inte, den är här! Miljöförstöringen är i full gång och vi måste alla göra vad vi kan. Vårt mål är att spara energi och miljö utan att det ska påverka människan. Vi kommer att fortsätta det här arbetet och det känns såklart fantastiskt vi är en av de första i vår bransch som har EPDer på plats med avsikt att ta fram fler. Även om våra produkter endast står för max 1% av byggnadens Co2 avtryck är det viktigt för oss att kunna visa detta.” avslutar Thomas. 

Här hittar du våra EPDer