Ventilation för klassrum - Energigivande inneklimat | Lindinvent
X

Ventilation & klimatstyrning för klassrum

Klassrum med styrning av ventilation, kyla, värme och belysning.

Nedan har vi beskrivit ett normalt klassrum som har fasadkontakt och som därmed kan ha behov av både tilläggsvärme och CO2-givare.

CO2 eller temperatur?
Normalt sätt installeras inte kyla i klassrum och därmed är kylning via tilluft inte möjlig när utetemperaturen överstiger 21 grader. Att kyla bort internlaster och sollaster med 21-gradig luft som värms 1 grad eller mer fram till rum skapar stora luftflöden som bara kostar pengar. Regulatorn kan ställas in så den inte styr på temperatur över en viss inställbar tilluftstemperatur.

Lägre "på plats kostnad" & lägre flexibilitet
Med det reaktiva tilluftsdonet MTN eller MTC fås samma goda luftspridningsprestanda och energiprestanda som lösningar med det aktiva tilluftsdonet TTC.  Skillnaden i ett system med reaktiva don är att alla givare är kanalmonterade i det reglerande spjället eller eventuellt på vägg. Reaktiva don är till skillnad från aktiva helt mekaniska och kräver därför ingen elinstallation till donen vilket håller ned kostnaden både för donet och installationenkostnaden. Lösningar med reaktiva don erbjuder enbart en begränsad flexibilitet vid behov av ombyggnad eller förändringar i systemet som en följd av att alla samverkande don måste vara anslutna till samma tilluftskanal.

Reducerad energianvändning
Tilluftsdonet MTC har en reaktiv spaltöppning som bygger på motvikter. Det smarta spjället DCV-RC  styr ventilationen med hjälp av givare för temperatur, flöde och eventuellt CO2. Närvaro detekteras med en väggmonterad närvarodetektor. Ett rum utan närvaro går i ekonomiläge och sätts i komfortläge då närvarodetektorn känner av närvaro (efter inställbar tidsfördröjning). Flödet höjs då till ett närvaroflöde (typiskt ställs det in så att man har energibalans vid 3 personers närvaro). Vid överskottsvärme alternativt hög CO2-halt ökas luftflödet ytterligare. För att minska energianvändningen utnyttja lösningen den kyla som kan hämtas från undertempererad tilluft. Den total mängden energi som krävs för att driva aggregat minskas genom att tilluftsflödet minskas när det inte finns närvaro eller aktivitet i lokalen.

OBS! Våra reaktiva don tillåter en relativt hård undertemperering av tilluft som en följd av konstruktionen med rörliga lameller. Den goda medinjektionen kan bibehållas även vid lägre luftflöden. Tekniken gör att nedslag med underkyld tilluft kan undvikas. Se våra filmer som visar detta.

Tyst
Donets utförande gör att donet kan föra in stora luftmängder vid låga tryck utan ljudproblem, det är spjället som stryper bort tryck och det krävs en ljuddämpare för detta.

Värme
DCV-RC kan styra värme via tilluften i sekvens med radiatorställdon. Med systemlösningen kan risken för att värme och kyla arbetar samtidigt undvikas eller styras.

Lösningar med DCV-RC och reaktiva don kan också arbeta med övertempererad tilluft med god omblandning. Kan tilluftstemperaturen inte anpassas för olika delar av fastigheten bli det inte en optimal behovsstyrd lösning.

Belysning
Belysningsstyrning i klassrum kan göras på många sätt. Önskas en enklare lösning för klassrum förses rummet med en reläbox CBR (eller SBR) som spänningsmatar en switchdim-lösning, med dimringsmöjlighet av belysningen och samtidigt frånvarosläckning. Önskas en mer avancerad lösning, med scener m.m., så kan man använda reläet i CBR:en istället för en separat lösning med närvarodetektor.

Klassrum med tilluft via det reaktiva tilluftsdonet MTN eller MTC. Via den kanalmonterade rumsklimatregulatorn RCX och ett Spjäll med mätfläns för flödesmätning (DCV-RC) regleras temperatur (eventuellt koldioxid) och luftmängd i rummet. Trycket, dvs flödet, reglerar spalthöjden i donen för en dragfri lufttillförsel över hela spannet med starkt undertempererad luft.

Genom mätning av flöde och spjällvinkel sker tryckoptimering av aggregat via överordnat system. Tilluftsflödet anpassas efter behov baserat på det klimat som ställda börvärden anger. Lindinvents system arbetar som regel med ett behovsstyrt närvaroflöde som medger ett angivet maxflöde och som också har ett angivet minflöde vid frånvaro. Via den inkopplade närvarodetektorn (GN) styr regulatorn även ekonomi- och komfortläge efter inställbara tidsfördröjningar.

Frånluft
Frånluften balanseras via samverkan över kommunikationsslingan CAN med flödesstyrning DCV-BL. Inställbar offset kan kompensera för fasta flöden.

Värme
Ventilställdon (SV) styrs i sekvens med övriga värmesteg. Ett kallrasskydd kan åstadkommas.

Extra värme- resp kylsteg
Till DCV-RC kan ytterligare värme resp kylsteg anslutas. Framledningstemperaturer kan optimeras.

Extra givare
Här är en koldioxidgivare (GTQ) ansluten. Givarens signal används för reglering via ett inställbart P-band.

Belysningsstyrning
Till DCV-RC kan även belysningsstyrningsbox CBR alternativt SBR används för inkoppling av tryckknapp samt 230 VAC till belysningen. Belysningen tänds och släcks antingen via signal från närvarogivaren eller från inkopplad tryckknapp. Tid till automatisk tändning (ett driftsfall) kan ställas in, likaså tid till släckning efter sista registrerade rörelse.
För dimring av ljuset ansluts Switchdim-brytare i serie med belysningsstyrningsboxen. En räknare finns som registrerar antalet till- och frånslag och även antal timmar med tänd belysning. Informationen kan användas för planerad service/lysrörsbyten.

Kabel & kabellängder
Busskabeln som används för att bygga upp kommunikationsslingan är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Samma kabel används också vid inkoppling av flertalet utrustningar till regulatorer. Kabeln kan dras väldigt långt map kommunikation. Vad gäller spänningsmatningen via samma kabel måste hänsyn tas till spänningsfall. Se projekteringsguide el.

Spänningsmatning och trafos
Normalt sätt installeras en trafo per 12-15 noder/styrenheter på kommunikationsslingan men detta är en tumregel som gäller i normalfall. Se projekteringsguide el.

Vägledning vid inkoppling
Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Analys av CFD-körning:

Så länge man håller sig till en installerad kyleffekt om ca 80 W/m2, är det inga problem med drag i vistelsezonen. Med rekommenderade avstånd om ca 3000 mm mellan centrum på två don fås inga dragproblem.

Det behövs ofta höga kyleffekter på mindre ytor i konferensrum. Genom att utnyttja möjligheten att tilta spalterna dvs sprida luften osymmetriskt kan tilluften riktas man så att den strömmar mot en av kortsidorna som ofta också är en yttervägg där vistelsezonen upphör 500 mm från väggen. Då kan ett eventuellt dragproblem på ett enkelt sätt kringgås.

Vill du att vi kontaktar dig?