Ventilation för grupprum – smarta lösningar | Lindinvent
X

Ventilation för grupprum

Grupprum med styrning av ventilation, kyla, värme och belysning.

Ett grupprum med överluft påminner om ett cellkontor. Antalet don bestäms av kravet på rumsklimat vid ett givet antal personer som beräknas vistas i lokalen. I skolor installeras normalt ingen kyla. Ett tilluftsflöde om ca 10 l/s och elev betraktas ofta som rimligt. Det större TTC-400 donet, som kan ge 100 l/s i maxflöde, kan då vara tillräcklig för att 10 personer ska kunna vistas i rummet samtidigt med bibehållen luftkvalitet.

Ventilation
Tilluftsdonet TTC styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Ett grupprum utan närvaro går i ekonomiläge och sätts i komfortläge då närvarodetektorn känner av närvaro (efter inställbar tidsfördröjning). Flödet höjs då till ett närvaroflöde (typiskt 30 l/s), vid överskottsvärme eller hög CO2-halt (kräver att en CO2-givare är installerad) ökas luftflödet för att nå rätt nivå. För maximal energibesparing används starkt undertempererad luft som reducerar fläktelsanvändningen då flödena blir lägre.

CO2 eller temperatur?

Normalt sätt installeras inte kyla i klassrum och därmed är kylning via tilluft inte möjlig när utetemperaturen överstiger 21 grader. Att kyla bort internlaster och sollaster med 21-gradig luft som värms 1 grad eller mer fram till rum skapar stora luftflöden som bara kostar pengar. Regulatorn kan ställas in så den inte styr på temperatur över en viss inställbar tilluftstemperatur. Finns det ingen kyla att tillgå i tilluften så beaktas enbart CO2-halten.

Tyst

Donets utförande medger att höga tryck kan strypas bort utan att det skapar ljudproblem. Detta innebär att man vid renoveringsprojekt renoveringsprojekt kan nyttja befintliga kanaler utan risk för alltför höga ljudnivåer.

 

Värme

TTC kan styra värme via tilluften i sekvens med radiatorställdon. Med systemlösningen kan risken för att värme och kyla arbetar samtidigt undvikas eller styras.

Lösningar med DCV-RC och reaktiva don kan också arbeta med övertempererad tilluft med god omblandning. Kan tilluftstemperaturen inte anpassas för olika delar av fastigheten bli det inte en optimal behovsstyrd lösning.

Belysning

Belysningsstyrning i klassrum kan göras på många sätt. Önskas en enklare lösning för grupprummet förses rummet med en reläbox CBR (eller SBR) som spänningsmatar en switchdim-lösning, med dimringsmöjlighet av belysningen och samtidigt frånvarosläckning. Önskas en mer avancerad lösning, med scener m.m., så kan man använda reläet i CBR:en istället för en separat lösning med närvarodetektor.

Hög flexibilitet med aktiva don
Då det aktiva tilluftsdonet TTC har alla givare (dock ej CO2-givare) inbyggda i donet och inte kräver några installationer på väggarna fås en väldigt hög flexibilitet och enkelt handhavande då väggar skall flyttas eller rivas. Att givarna inte sitter på väggen ger även snabbare tidskonstant på temperaturgivare och åverkan undviks.

Grupprum med tilluft via det aktiva tilluftsdonet TTC. Via inbyggd regulator och inbyggda givare regleras temperatur och luftmängd i rummet genom att höja eller sänka spalthöjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck och flödesgivare och encoder på motorn sörjer för väldigt noggrann flödesreglering och möjliggör tryckoptimering av aggregatet. Flödet ställs in i 3 olika nivåer: frånvaro/minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Den inbyggda närvarodetektorn styr ekonomi-/Minflöde och komfortläge/Närvaroflöde efter inställbara tidsfördröjningar från att närvor eller ej närvaro registrerats.

Frånluft
Frånluften balanseras via överluft till korridor och flödesstyrning DCV-BL (Ej med i illustrationen) i driftläge flödesbalansering. Aktuella flöden kommuniceras via kommunikationsslingan CAN. Inställbar offset kan kompensera för fasta flöden.

Kopplingsbox CBX
Till varje aktivt don TTC kopplas en kopplingsbox. CBX används för att koppla upp donet mot kommunikationsslingan och som inkopplingsbox för externa givare mm.

Värme
Via kopplingsbox CBX reglerar tilluftsdonet ventilställdon VS. Inställbart kallrasskydd. Framledningstemperaturen respektive av/på för cirkulationspump för värme kan optimeras. Antingen kopplas varje radiator in mot närmast tillgängliga tilluftsdon, för att framtida indelning av rum skall vara enkel, eller så parallellkopplas flera radiatorer mot en och samma kopplingsbox och övriga eventuella don ställs in för att tillhöra samma temperaturzon/radiatorzon.

Extra värme- respektive kylsteg
Till kopplingsboxen CBX kan ytterligare värme- respektive kylsteg anslutas för extrema driftsfall.

Extra givare
Till CBX ansluts koldioxidgivaren GQ. Denna ingång kan även användas för andra givare.

Belysningsstyrning
Belysningsstyrningsbox CBR alternativt SBR används för inkoppling av tryckknapp samt 230 VAC till belysningen. Belysningen tänds och släcks antingen via signal från närvarogivaren placerad i tilluftsdonet eller från inkopplad tryckknapp. Tid till automatisk tändning (ett driftsfall) kan ställas in, likaså tid till släckning efter sista registrerade rörelse.
För dimring av ljuset ansluts Switchdim-brytare i serie med reläboxen.
I donet registreras antal till- och frånslag och även antal timmar med tänd belysning för mätning av antal brinntimmar på armatur och därmed optimala lysrörsbyten.

Kabeln som ska användas genomgående för att ansluta styrenheter med varandra till en kommunikationsslinga är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Kabeln från donet är förkontakterad för snabbt montage till kopplingsbox CBX.

Kabellängder
Busskabeln kan dras väldigt långt map kommunikation men vad gäller spänningsmatning måste hänsyn tas till spänningsfall. Se projekteringsguide el.

Vad som begränsar kabellängden är att varje kommunikationsslinga maximalt får bestå av 100 kopplade noder/anslutna utrustningar.

Spänningsmatning och trafos
Normalt sätt installeras en trafo per 12-15 don/anslutna utrustningar men detta är en tumregel som gäller i normalfall då det ofta är korta avstånd mellan anslutna utrustningar. Se projekteringsguide el.

I vissa fall önskar man placera en större trafo i elnisch istället för många mindre utplacerade i kommunikationsslingan. Detta låter sig göras, men då bör man tänka på spänningsfall i kablar.

Färdigkopplad montageplåt för att korta montagetid
Skall CBR dosan installeras för belysningsstyrning till kopplingsbox CBX, som här, kan montageplåt FMP med fördel användas. På montageplåten kan exempelvis CBX och CBR redan vara inkopplade till varandra samt CBR vara ansluten till ett grenuttag för anslutning av armaturer, se FMP.

Med det aktiva donet så strömmar den kalla luften in längs med taket och rumsluften medinjekteras och blandas upp med den friska tilluften så att redan efter ca 1,5 m är luften isotermisk. Även om riktigt kall luft används så rinner inte luften ned vid låga flöden vilket annars är kännetecknande för traditionella tilluftsdon utan förmågan att dynamiskt variera öppningen. Därmed blir det inte heller dragigt och kallt.

Rapporten visar att luften strömmar uppåt i vistelsezonen och ner längs med väggarna dvs utanför vistelsezonen som definieras som 20 cm från innervägg och 50 cm från yttervägg.

Väldigt lite klagomål 
Lindinvent har installerat många don i varierande utrymmen och genomgående så vittnar driftsorganisationerna om mycket få klagomål på drag i förhållande till de klagomål som förknippas med andra lösningar.

Vill du att vi kontaktar dig?