LÄGRE FLEXIBILITET - Lindinvent
X

LANDSKAP LÄGRE FLEXIBILITET

Hög flexibilitet - Lägre flexibilitet

Flexibilitet
Med tilluftsdonet MTC med en reaktiv spalt fås samma goda luftspridningsprestanda och energiprestanda som med TTC. Den stora skillnaden är att alla givare inbyggda i det reglerande spjället eller eventuellt på väggen. Med MTC donet behövs ingen elinstallation till donen och kostnaden per don blir lägre då MTC-donet inte innehåller några givare eller elektronik. Det blir dessutom färre servicepunkter för framtiden.

Eftersom alla don som sitter efter spjället måste sitta i samma zon fås en sämre flexibilitet för framtida ombyggnader.

Emellertid kan både TTC och MTC monteras i samma donlåda dvs TTC kan monteras in i efterhand utan kanalsystemet behöver rivas. Det som behöver göras är att byta spridardel, spänningsmata TTC-donen och ställa den befintliga spjällregulatorn på tilluften till helt öppen. Lämpligtvis placeras donen med en spridning som tillåter kontorisering i ett senare läge.

Ventilation
Tilluftsdonet MTC har en reaktiv spaltöppning som bygger på motvikter. Det smarta spjället DCV-RC  styr ventilationen med hjälp av givare för temperatur, flöde och eventuellt CO2. Närvaro detekteras med en väggmonterad närvarodetektor. Ett rum utan närvaro går i ekonomiläge och sätts i komfortläge då närvarodetektorn känner av närvaro (efter inställbar tidsfördröjning). Flödet höjs då till ett närvaroflöde (typiskt definierat för 30% av maxflödet). Vid överskottsvärme ökas luftflödet för att nå rätt temperatur. För maximal energibesparing används starkt undertempererad luft som reducerar fläktelsförbrukningen eftersom flödena då blir lägre.

Flödesbalansering
Tilluftsflödet balanseras i våra lösningar med hjälp av det smarta spjället DCV-BL.

Tyst
Donets utförande gör att donet kan föra in stora luftmängder vid låga tryck utan ljudproblem, det är spjället som stryper bort tryck och det krävs en ljuddämpare för detta.

Värme
DCV-RC kan styra värme i sekvens med radiatorställdon och fungerar även med termostater, men då har man svårare att nyttja ekonomiläge vid frånvaro och det kan föreligga risk för att värme och kyla arbetar samtidigt. Detta scenario kan emellertid lätt detekteras med vår webbserver LINDINSPECT.

MTC kan också arbeta med övertempererad luft med god omblandning, men kan inte tilluftstemperaturen anpassas för olika delar av fastigheten bli det inte en optimal behovsstyrd lösning.

Belysning
Belysningsstyrning med i en större yta kan göras på många sätt. Vår lösning med av/på realiseras antingen med en lokal reläbox CBR som kopplas till DCV-RC eller med en kommunicerande reläbox SBR, vilken kan placeras var som helst på bussledningen och knytas till godtyckligt definierad belysningszon.

Kontorslandskap med tilluft via det reaktiva tilluftsdonet MTD och smarta reglerande spjäll. Spjällen reglerar via inbyggd regulator och givare temperatur (eventuellt koldioxid) och luftmängd i rummet. Trycket dvs flödet reglerar spalthöjden på donet för dragfri lufttillförsel över hela spannet med starkt undertemperarad luft. Genom mätning av flöde och spjällvinkel sker tryckoptimering av aggregatet via CMA eller server. Flödet ställs in i 3 olika nivåer: frånvaro, närvaro och maxflöde. Den inbyggda närvarodetektorn styr även ekonomi- och komfortläge efter inställbara tidsfördröjningar.

Frånluft
Frånluft med spjällregleringen DCV-SL med flödesmätning till DCV-RC. Inställbar offset kan kompensera för fasta flöden.

OBS - NY PRODUKT!
DCV-BL - Introduceras under vinter 2015.
I komfortlösningar kommer DCV-BL att ersätta DCV-SL och DCV-FB.

Värme
Regulatorn på DCV-RC kan reglera ventilställdon på radiatorn. Funkar med både 0-10V och on/off. Inställbart kallrasskydd. Framledningstemperaturen resp av/på för cirkulationspump för värme kan optimeras.

Extra värme- resp kylsteg
Till DCV-RC kan ytterligare värme resp kylsteg anslutas för extrema driftsfall.

Extra givare
I DCV-RC kan CO2 alternativt luftkvalitetsgivare anslutas. Denna ingång kan även användas för andra givare som så önskas. Givarens signal används för reglering av ett inställbart P-band.

Belysning
Belysningsstyrningsbox CBR alternativt SBR används för inkoppling av tryckknapp samt 230 VAC till belysningen. Belysningen tänds och släcks antingen via signal från närvarogivaren placerad i tilluftsdonet eller från inkopplad tryckknapp. Tid till automatisk tändning (ett driftsfall) kan ställas in, likaså tid till släckning efter sista registrerade rörelse.
I donet registreras antal till- och frånslag och även antal timmar med tänd belysning för mätning av antal brinntimmar på armatur och därmed optimala lysrörsbyten.

Kabeln som används genomgående är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Den är förkontakterad i donets spridardel med färdiga kontakter i ända änden för snabbt montage. För andra produkter ansluts den på samma sätt genomgående.

Kabellängder
Busskabeln kan dras väldigt långt map kommunikation men vad gäller spänningsmatning måste hänsyn tas till spänningsfall. Se projekteringsguide el.

Vad som också begränsar kabellängden är att varje CMA ("kommunikationsknytpunkt") endast får ha 100 noder/produkter installerade mot sig.

Spänningsmatning och trafos
Normalt sätt installeras en trafo per 12-15 produkter men detta är en tumregel som gäller i normalfall med tätt mellan produkterna. Se projekteringsguide el.

I vissa fall önskar man placera en större trafo i elnisch istället för många mindre utplacerat på planen. Detta låter sig göras, men då bör man tänka på spänningsfall i kablar och det resulterar då i separata tjocka 24 VAC kablar på stege...

Förmonterade smarta spjäll
På DCV-serien är regulator och spjällmotor förmonterade. Givarna kan vara förmonterade i vissa fall.

Vill du att vi kontaktar dig?