Kontorslandskap - Lägre krav på flexibilitet | Lindinvent
X

LANDSKAP Klimatstyrning i kontorslandskap med reaktiva tilluftsdon

Hög flexibilitet - Lägre flexibilitet

Utrustning i en öppen planlösning för styrning av ventilation, kyla, värme och belysning via det smarta spjället för rumsklimatstyrning DCV-RC och reaktiva tilluftsdon.

Det reaktiva donet är liksom det aktiva donet utformat för att upprätthålla ett attraktivt inomhusklimat även vid låga luftflöden. Energianvändningen minskas med minskade luftflöden. Donen uppnår samma goda inblandning av tilluft och samma höga energiprestanda. Ett reaktivt don är helt mekaniskt. Mekaniken ger donet en kanaltryckberoende öppningsgrad som bygger på motvikter.

Mindre flexibilitet
Reaktiva don tillsammans med rumsklimatstyrning DCV-RC erbjuder en lösning som motsvarar lösningen med aktiva don men kravet på flexibilitet är lägre. Lokalen antas på längre sikt komma att användas på samma vis som vid den ursprungliga projekteringen. DCV-RC kräver att signaler från närvarogivare och rumstemperaturgivare kan hämtas in externt. Detta betyder att givare behöver installeras på vägg eller i kanal. Möjligheten till en relativt enkel ombyggnation till cellkontor går förlorad. DCV-RC styr luften till ett antal tilluftsdon. Luftvolymen fördelas lika över de installerade donen.

Konvertering till aktiva don
Lämpligtvis placeras de reaktiva donen i samband med projektering med en fördelning i lokalen som tillåter en kontorisering av lokalen i ett senare skede. Det aktiva donet TTC kan monteras i samma donlåda som de reaktiva donen. Detta medger att TTC kan monteras in i efterhand utan att kanalsystemet behöver rivas.

Elinstallation
Till skillnad från lösningen med aktiva don som vart och ett medför elinstallation är det enbart den kanalmonterade rumsklimatstyrningen DCV-RC som kräver elinstallation och inkoppling på kommunikationsslinga. Elinstallation av externa givare kan istället bli nödvändig.

 

Ett öppet kontorslandskap med tilluft via det reaktiva donet MTC/MTN och rumsklimatstyrning DCV-RC. Systemet erbjuder en lösning där klimatet kan anpassas genom att behovsstyra tilluftsflödet och eventuell tilläggsvärme.

DCV-RC består av rumsklimtsregulator RCX och en spjällmotor monterad på ett spjäll med mätfläns. DCV-RC är utrustad från fabrik med en kanaltemperaturgivare för tilluftstemperaturmätning och en flödes-/ tryckgivare. En kanalmonterad temperaturgivare för rumstemperaturmätning och en extern närvarodetektor är monterade tillbehör.

Trycket, det vill säga flödet i kanalen, reglerar spalthöjden i de reaktiva donen för en dragfri luftförsörjning över hela spannet av starkt undertempererad tilluft.

Funktion
Tryck- och flödesgivaren tillsammans med en encoder på spjällmotorn sörjer för en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från 3 olika flödesnivåer: minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. till ett minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet (typiskt 30 l/s). Vid överskottsvärme eller hög CO2-halt (kräver att en CO2-givare är installerad) ökas luftflödet upp till maxflödet för att nå börvärden. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning.

Tilluftsflödet fördelas jämt över de reaktiva don som installerats.

Frånluft och flödesbalansering
Det smarta spjället DCV-BL används för frånluftsbalansering. Luftflöden kommuniceras och delas med andra aktiva enheter via kommunikationsslingan. En kompensering/offset för fasta luftflöden kan ställas in.

Värme
Regulator RCX kan styra ventilställdon (SV) för värme i sekvens och kanske kallrasskydd. Systemet fungerar även med termostater, men då har man svårare att nyttja ekonomiläge vid frånvaro och det kan föreligga risk för att värme och kyla arbetar samtidigt. Detta scenario kan emellertid detekteras och hanteras då webbserver med LINDINSPECT finns tillgänglig via nätverk.

De reaktiva donen MTC och MTN kan arbeta med övertempererad luft med god omblandning. Om inte tilluftstemperaturen kan anpassas för olika delar av fastigheten så blir det inte en optimal behovsstyrd lösning.

Extra värme- eller kylsteg
Styrboxar för värme- eller kylsteg kan anslutas direkt till rumsklimatsregulatorn.

Extra sensorer
Koldioxid- eller luftkvalitetssensorer kan anslutas. Signaler från sensorer används för att styra justerbara P-band.

Belysning
DCV-RC kan flexibelt styra belysning via närvarogivaren eller via signaler från andra styrenheter.Via reläbox CBR kan tryckknappar och 230 VAC till belysningar anslutas och styras. Belysningen slås på och av antingen via en signal från närvarogivaren eller från anslutna tryckknappar. Tid för tändning från detekterad närvaro (ett driftsläge) kan ställas in, liksom tiden för att släcka belysningen efter senast registrerad närvaro. Önskas en mer avancerad belysningslösning, med scener m.m., kan belysningsstyrning SBD användas för en DALI-lösning.

Kabeln som används vid uppbyggnad av CAN-slingan är genomgående en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Rumsklimatsregulator RCX (DCV-RC) och andra noder ansluts till samma CAN-buss för att utgöra en slinga av samverkande noder.

Kabellängder
CAN-busskabeln kan dras långa avstånd med avseende på kommunikation, men för att strömförsörjningen ska vara på acceptabla nivåer måste spänningsfallet övervägas. Vad som begränsar kabellängden är att varje kommunikationsslinga maximalt får bestå av 100 stycken inkopplade noder. Se projekteringsguide el.

Strömförsörjning och transformatorer
I en normal situation installeras en transformator 230/24VAC per 12 till 15 aktiva noder på CAN-bussen. Det är en tumregel som gäller på korta avstånd mellan noderna. Se elprojekteringshandboken för detaljer.

Förmonterade smarta spjäll
Cirkulära utföranden av smarta spjäll, här DCV-RC och DCV-BL (liksom övriga cirkulära smarta spjäll) levereras med regulator och spjällmotor förmonterade på det cirkulära spjället med mätfläns. Enheterna kräver enbart anslutning av respektive regulator till den kombinerade matnings- och kommunikationskabeln.

Vägledning vid inkoppling
Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Vill du att vi kontaktar dig?