Konferensrum - Behovsstyrd ventilation, flexibelt | Lindinvent
X

KONFERENSRUM HÖG FLEXIBILITET

Hög flexibilitet - Lägre flexibilitet

Konferensrum med styrning av ventilation, kyla, värme och belysning.

Konferensrum alternativt mötesrum spänner över mycket. Det kan vara allt från ett mindre mötesrum med 4 platser till ett stort konferensrum som skall vara styrelsens mötesrum och fastighetens "pärla". Nedan har vi beskrivit ett normalt konferensrum som har fasadkontakt och därmed både värme och CO2-givare. Är konferensrummet i huskroppens kärna behövs oftast varken värme eller CO2-givare.

Flexibilitet
Med tilluftsdonet TTC är givare inbyggda i donet. Då det inte krävs installationer på väggarna fås en väldigt hög flexibilitet och enkelt handhavande då väggar kan sättas upp, flyttas eller rivas. Ett konferensrum kan enkelt bli två kontorsrum eller storkontor. Att givarna inte sitter på väggen ger även snabbare tidskonstant på temperaturgivare och åverkan undviks.

Ventilation
Tilluftsdonet TTC styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Ett rum utan närvaro går i ekonomiläge, med mycket låga flöden, så att det inte blir utkylt även om det är 15-gradig tilluft under vinterhalvåret. Rummet sätts i komfortläge då närvarodetektorn känner av närvaro (efter inställbar tidsfördröjning). Flödet höjs då till ett närvaroflöde (typiskt ställs det in så att man har energibalans vid 3 personers närvaro), vid överskottsvärme ökas luftflödet för att nå rätt temperatur. För maximal energibesparing används starkt undertempererad luft som reducerar fläktelsförbrukningen då flödena blir lägre.

Flödesbalansering
Tilluftsflödet balanseras i våra lösningar med hjälp av det smarta spjället DCV-BL.

Tyst
Donets utförande gör att donet kan strypa bort höga tryck utan ljudproblem. Det gör att det lämpar sig väl för renoveringsprojekt då man kan nyttja befintliga kanaler utan risk för alltför höga ljudnivåer.

Värme
Donet kan styra värme i sekvens med radiatorställdon. Det fungerar även med termostater, men då har man svårare att nyttja ekonomiläge vid frånvaro och det kan föreligga risk för att värme och kyla arbetar samtidigt. Detta scenario kan emellertid lätt detekteras med vår webbserver LINDINSPECT.

TTC kan också arbeta med övertempererad luft med god omblandning, men om inte tilluftstemperaturen kan anpassas för olika delar av fastigheten blir det inte en optimal behovsstyrd lösning. Väljer man att både värma och kyla med luft bör konferensrum förses med kyl-/värmebatteri för bästa komfort.

Belysning
Belysningsstyrning i konferensrum kan göras på många sätt. Önskas en enklare lösning för konferensrum förses rummet med en reläbox CBR (eller SBR) som spänningsmatar en switchdim-lösning, med dimringsmöjlighet av belysningen och samtidigt frånvarosläckning. Önskas en mer avancerad lösning, med scener m.m., så kan man använda reläet i CBR:en istället för en separat lösning med närvarodetektor.

Konferensrum med tilluft via det aktiva tilluftsdonet TTC som via inbyggd regulator och givare reglerar temperatur och luftmängd i rummet genom att höja eller sänka spalthöjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck och flödesgivare och encoder på motorn sörjer för väldigt noggrann flödesreglering och möjliggör tryckoptimering av aggregatet via. Flödet ställs in i 3 olika nivåer: frånvaro, närvaro och maxflöde. Den inbyggda närvarodetektorn styr även ekonomi- och komfortläge efter inställbara tidsfördröjningar.

Frånluft
Frånluft med spjällregleringen DCV-FB med flödesbalansreglering genom flöden som kommuniceras digitalt på buss. Inställbar offset kan kompensera för fasta flöden.

OBS - NY PRODUKT!
DCV-BL - Introduceras under vinter 2015.
I komfortlösningar kommer DCV-BL att ersätta DCV-SL och DCV-FB.

Värme
Via kopplingsbox CBX reglerar tilluftsdonet ventilställdonet A4004 på radiatorn. Inställbart kallrasskydd. Framledningstemperaturen resp av/på för cirkulationspump för värme kan optimeras. 
Antingen kopplas varje radiator mot närmsta tilluftsdon för framtida indelning av rum skall vara enkel, eller så parallellkopplas flera radiatorer mot en CBX-dosa och alla donen programmeras för att tillhöra samma temperaturzon.

Extra värme- resp kylsteg
I CBX-dosan kan ytterligare värme resp kylsteg anslutas för extrema driftsfall.

Extra givare
I CBX-dosan kan CO2 alternativt luftkvalitetsgivare anslutas. Denna ingång kan även användas för andra givare som så önskas. Givarens signal används för reglering av ett inställbart P-band.

Belysning
Belysningsstyrningsbox CBR alternativt SBR används för inkoppling av tryckknapp samt 230 VAC till belysningen. Belysningen tänds och släcks antingen via signal från närvarogivaren placerad i tilluftsdonet eller från inkopplad tryckknapp. Tid till automatisk tändning (ett driftsfall) kan ställas in, likaså tid till släckning efter sista registrerade rörelse.
För dimring av ljuset ansluts Switchdim-brytare i serie med reläboxen.
I donet registreras antal till- och frånslag och även antal timmar med tänd belysning för mätning av antal brinntimmar på armatur och därmed optimala lysrörsbyten.

 

Kabeln som används genomgående är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Den är förkontakterad i donets spridardel med färdiga kontakter i ända änden för snabbt montage. För andra produkter ansluts den på samma sätt genomgående.

Kabellängder
Busskabeln kan dras väldigt långt map kommunikation men vad gäller pänningsmatning måste hänsyn tas till spänningsfall. Se projekteringsguide el.

Vad som också begränsar kabellängden är att varje CMA ("kommunikationsknytpunkt") endast får ha 100 noder/produkter installerade mot sig.

Spänningsmatning och trafos
Normalt sätt installeras en trafo per 12-15 don/produkter men detta är en tumregel som gäller i normalfall med tätt mellan produkterna. Se projekteringsguide el.

I vissa fall önskar man placera en större trafo i elnisch istället för många mindre utplacerat på planen. Detta låter sig göras, men då bör man tänka på spänningsfall i kablar och det resulterar då i separata tjocka 24 VAC kablar på stege...

Olika installationsprinciper för enklast/billigast montage
Istället för att dra kabeln på stege utanför cellkontor kan man tänka sig att dra kabeln i linje inne i rummet för att slippa gå ut och in i rummet.

Skall CBR-dosan installeras för belysningsstyrning används med fördel någon sorts FMP-produkt för förmontage och kortare montagetider. En SBR-dosa kan placeras var som helst på busslingan.

Så länge man håller sig till en installerad kyleffekt om ca 80 W/m2, är det inga problem med drag i vistelsezonen. Med rekommenderade avstånd om ca 3000 mm mellan centrum på två don fås inga dragproblem.

Emellertid behövs ofta riktigt höga kyleffekter på liten yta i konferensrum. Då nyttjas donens förmåga att tilta spalterna dvs sprida luften osymmetriskt. Företrädesvis riktar man luften så att den strömmar mot en av kortsidorna som ofta också är en yttervägg där vistelsezonen upphör 500 mm från väggen. Då kringgås dragproblematiken på ett enkelt sätt.

Vill du att vi kontaktar dig?