Lösning cellkontor - Ventilation, värme & belysning | Lindinvent
X

CELLKONTOR STANDARD

Standard - Låg takhöjd, takdon - Låg takhöjd, väggdon

Projekteringsanvisningar

Ventilation

Tilluftsdonet TTC styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Det tomma rummet går i ekonomiläge och sätts i komfortläge då närvarodetektorn känner av närvaro (efter inställbar tidsfördröjning). Flödet höjs då till ett närvaroflöde (typiskt 10-12 l/s), vid överskottsvärme ökas luftflödet för att nå rätt temperatur. För maximal energibesparing används starkt undertempererad luft som reducerar fläktelsanvändningen då flödena blir lägre.

Tyst
Donets utförande gör att donet kan strypa bort mycket höga tryck utan ljudproblem, vilket gör att det lämpar sig mycket väl för renoveringsprojekt då man kan nyttja befintliga kanaler utan risk för alltför höga ljudnivåer.

Värme
Donet kan styra värme i sekvens med radiatorställdon och fungerar även med termostater, men då har man svårare att nyttja ekonomiläge vid frånvaro och det kan föreligga risk för att värme och kyla arbetar samtidigt. Detta scenario kan emellertid lätt detekteras med vår webbserver LINDINSPECT. 
TTC kan också arbeta med övertempererad luft med god omblandning, men kan inte tilluftstemperaturen anpassas för olika delar av fastigheten tenderar det bli en ganska "trubbig" lösning.

Belysning
Belysningsstyrning med hjälp av reläboxen CBR gör belysningsstyrningen enkel och billig, och nyttjar man en strömbrytare för aktiv tändning och låter närvarodetektorn släcka, visar det sig enligt forskning att glasandelen i fasaden måste överstiga 40% för att det skall löna sig med dagsljuskompensering.

Flexibilitet
Då tilluftsdonet har alla givare inbyggda i donet och inte kräver några installationer på väggarna fås en väldigt hög flexibilitet och enkelt handhavande då väggar skall flyttas eller rivas. Att givarna inte sitter på väggen ger även snabbare tidskonstant på temperaturgivare och åverkan undviks.

Energieffektiva cellkontor - Funktion

Cellkontor med tilluft via det aktiva tilluftsdonet TTC som via inbyggd regulator och givare reglerar temperatur och luftmängd i rummet genom att höja eller sänka spalthöjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck och flödesgivare och encoder på motorn sörjer för väldigt noggrann flödesreglering och möjliggör tryckoptimering av aggregatet via. Flödet ställs in i 3 olika nivåer: frånvaro, närvaro och maxflöde. Den inbyggda närvarodetektorn styr även ekonomi- och komfortläge efter inställbara tidsfördröjningar.

Frånluft
Frånluft via överluft till korridor med flödesbalansreglering genom flöden som kommuniceras digitalt på buss. Inställbar offset kompenserar för fasta flöden som wc-grupper etc.

Värme
Via kopplingsbox CBX reglerar tilluftsdonet ventilställdonet A4004 på radiatorn. Inställbart kallrasskydd. Framledningstemperaturen resp av/på av cirkulationspump för värme kan optimeras.

Extra värme- resp kylsteg
I CBX-dosan kan ytterligare värme resp kylsteg anslutas för extrema driftsfall.

Extra givare
I CBX-dosan kan CO2 alternativt luftkvalitetsgivare anslutas. Denna ingång kan även användas för andra givare som så önskas. Givarens signal används för reglering av ett inställbart P-band.

Belysning
Belysningsstyrningsbox CBR används för inkoppling av tryckknapp samt 230 VAC till belysningen. Belysningen tänds och släcks antingen via signal från närvarogivaren placerad i tilluftsdonet eller från inkopplad tryckknapp. Tid till automatisk tändning (ett driftsfall) kan ställas in, likaså tid till släckning efter sista registrerade rörelse.
I donet registreras antal till- och frånslag och även antal timmar med tänd belysning för mätning av antal brinntimmar på armatur och därmed optimala lysrörsbyten.

Kabeln som används genomgående är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Den är förkontakterad i donets spridardel med färdiga kontakter i ända änden för snabbt montage. För andra produkter ansluts den på samma sätt genomgående.

Kabellängder
Busskabeln kan dras väldigt långt map kommunikation men vad gäller spänningsmatning måste hänsyn tas till spänningsfall. Se projekteringsguide el.

Vad som också begränsar kabellängden är att varje CMA ("kommunikationsknytpunkt") endast får ha 100 noder/produkter installerade mot sig.

Spänningsmatning och trafos
Normalt sätt installeras en trafo per 12-15 don/produkter men detta är en tumregel som gäller i normalfall med tätt mellan produkterna. Se projekteringsguide el.

I vissa fall önskar man placera en större trafo i elnisch istället för många mindre utplacerat på planen. Detta låter sig göras, men då bör man tänka på spänningsfall i kablar och det resulterar då i separata tjocka 24 VAC kablar på stege...

Olika installationsprinciper för enklast/billigast montage
Istället för att dra kabeln på stege utanför cellkontor kan man tänka sig att dra kabeln i linje inne i rummet för att slippa gå ut och in i rummet.

Skall CBR dosan installeras för belysningsstyrning används med fördel någon sorts FMP-produkt för förmontage och kortare montagetider.

Med det aktiva donet så strömmar den kalla luften in längs med taket och rumsluften medinjekteras och blandas upp med den friska tilluften så att redan efter ca 1,5 m är luften isotermisk. Även om riktigt kall luft används så rinner inte luften in vid låga flöden som är kännetecknande för andra sorters tilluftsdon. Därmed blir det inte heller dragigt och kallt.

Ladda ner utförlig CFD-körning här.

Rapporten visar att luften strömmar uppåt i vistelsezonen och ner längs med väggar dvs utanför vistelsezonen som definieras som 20 cm från innervägg och 50 cm från yttervägg.

Väldigt lite klagomål 
Vi har installerat väldigt många don i väldigt varierande utrymmen och genomgående så vittnar driftsorganisationerna om väldigt mycket mindre klagomål på drag än med andra lösningar.

Utesluta värmebatteriet?
Att kunna arbeta med riktigt låga tilluftstemperaturer och att man som i förekommande fall inte ens installerar ett värmebatteri i tilluftsaggregatet utan låter alla värme komma från återvinningen. I vinterfallet när det är riktigt kallt ute har man låga flöde och hög verkningsgrad på värmeåtervinningen. Det ger tillräckliga temperaturer, då man vid låga flöden kan ha RIKTIGT låg tilluftstemperatur.

Givetvis måste det finnas någon värmekälla i rummet för att komma upp i temperatur i tomma rum.

Vill du att vi kontaktar dig?