Lösning cellkontor - Ventilation, värme och kyla | Lindinvent
X

CELLKONTOR STANDARD

Standard - Låg takhöjd, takdon - Låg takhöjd, väggdon

Projekteringsanvisningar

Standard

Utrustning i ett cellkontor för att styra ventilation, kyla och värme via det aktiva donet TTC.

Normal takhöjd med utrymme för Lindinvents aktiva takdon TTC monterad med dold donlåda över undertak. Donet kan också monteras i en frihängande donlåda med synlig kanaldragning.

Ett cellkontor som utrustats med Lindinvents aktiva tilluftsdon TTC. TTC erbjuder en lösning där klimatet i det enskilda rummet kan anpassas med hjälp av det variabla tilluftsflödet och logik för att styra anslutna ventilställdon.

Funktion
TTC styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Luftmängden i rummet styrs genom att aktivt öka eller minska höjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödesgivare tillsammans med en encoder på spjällmotorn sörjer för en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från 3 olika flödesnivåer: minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. till ett minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet (typiskt 30 l/s). Vid överskottsvärme eller hög CO2-halt (kräver att en CO2-givare är installerad) ökas luftflödet upp till maxflödet för att nå börvärden. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning. För att minimera energianvändningen används starkt undertempererad luft som reducerar behovet av el till fläktar.

Frånluft via överluft till korridor
Frånluftsbalanseringen i rummet sker via ett överluftsdon till korridoren. Frånluftsdon kan vara placerade i den angränsande korridoren där det smarta spjället DCV-BL balanserar det summerade tilluftflödet från flera rum. Tilluftsflöden och frånluftsflöden kommuniceras digitalt via CAN-buss.

Tilläggsvärme eller kyla
En uppsättning justerbara P-band används av TTC för att reglera kontorets klimat på ett sätt som undviker parallell uppvärmning och kylning. TTC aktiverar ställdon för värme (SV) när tilluften inte kan hålla klimatet i enlighet med börvärden. Här finns inget extra kylsystem installerat. En kallrasfunktion kan implementeras.

Givare
Signaler från inbyggda givare används av TTC för att reglera rumsklimatet efter inställda börvärden och P-band.

Belysning
Tilluftsdonet TTC kan flexibelt styra kontorets belysning via närvarogivare eller via signaler från andra styrenheter. Önskas en mer avancerad belysningslösning, med scener m.m., kan belysningsstyrning SBD användas för en DALI-lösning.

 

Kabeln som används vid uppbyggnad av CAN-slingan är genomgående en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Via kopplingsbox CBX ansluts aktiva don och andra noder till en och samma CAN-buss för att tillsammans utgöra en slinga av samverkande noder.

Kabellängder
CAN-busskabeln kan dras långa avstånd med avseende på kommunikation, men för att strömförsörjningen ska vara på acceptabla nivåer måste spänningsfallet övervägas. Se elprojekteringshandboken.

Strömförsörjning och transformatorer
I en normal situation installeras en transformator 230/24VAC per 12 till 15 aktiva don eller noder på CAN-bussen. Det är en tumregel som gäller på korta avstånd mellan produkterna. Se elprojekteringshandboken för detaljer.

Installationsprinciper för enklaste/billigaste montage
Istället för att dra kabeln på stege utanför cellkontor, som i typrummet, kan man tänka sig att dra kabeln i linje inne i rummet. Skall CBR dosan installeras för belysningsstyrning kan montageplåt FMP-produkt användas för att korta ned montagetider

Vägledning vid inkoppling
Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Luftrörelser
TTC ger en cirkulär, kall och frisk tilluftsström längs taket i alla riktningar. Rumsluften blandas med friskluft. Luften är isoterm redan efter ca 1,5 meter från utloppet på donet. Konstruktionen, med rörliga lameller, bibehåller lufthastigheten även vid mycket låga luftflöden. TTC upprätthåller en effektiv injektion av rumsluft i friskluften. Det är så här TTC arbetar för att förhindra att kalluft faller ner och skapar kalldrag direkt under donet.

Ladda ner utförlig CFD-körning här.

Rapporten visar att luften strömmar uppåt, i vistelsezonen och ner, längs väggarna. Dessa är de önskade och förväntade luftrörelserna. Luft rör sig nedåt - utanför vistelsezonen. Vistelsezonen definieras som 20 cm från innerväggarna och 50 cm från ytterväggarna.

Mycket få klagomål 
Vi har nu installerat många TTC-don i varierade utrymmen. Antalet klagomål gällande kalldrag där Lindinvents TTC-lösningen implementerast är så få att vi vågar påstå att systemet fungerar. Du kan se varför.

 

Vill du att vi kontaktar dig?