Ventilation för kontor och arbetsplats | Lindinvent
X

Allmänt om - klimatstyrning för kontor

Lindinvent och smart klimatstyrning

Ett hållbarhetsperspektiv
Vi lämnar inte handdammsugaren på när den inte används. Vi har inte kranvatten påslaget när vi lämnar diskbänken.
Lindinvent arbetar med smarta system för att skapa och bibehålla ett attraktivt inomhusklimat till en hållbar energianvändning genom att behovsanpassa luftmängder och behov av tilläggskyla eller tillskottsvärme. Konceptet är vägledande.

Lindinvents webbverktyg LINDINSPECT för visualisering möjliggör att driftsättning och drift kan övervakas. Systemet blir tillgängligt och därmed pålitligt. Behov av service kan analyseras. Installationer som inte fungerar kan identifieras och åtgärder kan prövas för att nå både inneklimatmål och en ansvarsfull energianvändning.

Om att ta ansvar för energianvändning
Oavsett elmarknadspriser eller andra energipriser finns det skäl att ha kontroll över en fastighets energianvändning. Det finns nu tekniska lösningar som gör detta till rimliga villkor. Lindinvents system behovsanpassas efter nyttjandegraden i den aktuella lokalen. Studier visar att närvarograden i en fastighet når högst 60% (genomsnittlig nivå på ca 35%) under dagtid. Lokaler och andra utrymmen som inte används bör naturligtvis inte ventileras som vid normal aktivitet. Flertalet kommersiella fastigheter följer liknande mönster. Graden av utnyttjande varierar över dagen och med variationer i verksamheten över året. Här behövs en smart klimatkontroll.

Låg energianvändning
En fastighet behöver inte använda 143,5 kWh per kvm och år (enligt Energimyndighetens STIL-undersökningar) som undersökningar pekar på. Nu kan klimatsystem ge mycket nöjda hyresgäster vid en energianvändning under 53 kWh per kvm och år, även om byggnaden är byggd på 60-talet och inte har tilläggsisolering.

Behov av tilläggsvärme eller kyla
Våra lösningar fungerar vid mycket låga tilluftstemperaturer. Låga tilluftstemperaturer möjliggör ett lägre luftflöde i systemet. Lägre flödesnivåer resulterar i en mycket effektiv värmeåtervinning. Det kan visa sig att det inte behöver installeras någon utrustning för uppvärmning utöver värmeåtervinningen. Det kan dessutom visa sig att den kraftigt undertempererade tilluften från endast behöver ökad kylkapacitet installerad om klimatet måste hållas vid normal komfortnivå vid extrema förhållanden.

Ett exempel på en smart och hållbar klimatstyrning
Vid en utetemperatur som överstiger 21 grader är det inte möjligt att kyla via tilluft. Att kyla med 21-gradig tilluft skapar stora luftflöden. En smart klimatstyrning försöker inte kyla med tilluft när tilluftstemperaturen ligger över en angiven nivå. En uppmätt koldioxidhalt över börvärdet kommer däremot alltid att öka luftflödet upp till ett maxflöde.

Vid ombyggnad
Lindinvent utvecklar lösningar för att undvika behov av ombyggnation av kanalsystem. Tilluftsdon som kan arbeta över ett stort flödesintervall men som också klarar att strypa bort ett stort statiskt tryck, kan vara lösningen som gör att delar av ett befintligt äldre kanalsystem kan bibehållas. Lindinvent utvecklar, tillverkar och marknadsför system som tillgodoser exempelvis ett typiskt cellkontor med ett kylbehov via tilluften om ca 500 W vid en ljudnivå på 35 dB(A). Detta vid ett relativt högt kanaltryck.

Att överväga i samband med investeringsbeslut
Flera faktorer bidrar till ett ökat fastighetsvärde. Det finns en rad positiva konsekvenser att beakta i samband med investeringsbeslut och inneklimat:

  • En helhetslösning där behovet av kyla också beaktas.
  • Förbättrad komfort motiverar kanske högre hyresnivåer.
  • En effektiv klimatstyrning ger ökad produktivitet. För hög/låg temperatur om 4 grader sänker produktiviteten hos en person med ca 5% och mer friskluft ökar produktiviteten med ca 3%.
  • En modernt utrustad fastighet kan övervakas över internet, det sänker kostnader för drift och underhåll. Löpande optimering och felsökning utförs på bråkdelen av den tid som annars krävs vid datainsamling och analys.
  • Nya ventilationslösningar är tystare. Detta sänker kostnader för sjukfrånvaro som orsakas av stress och buller.
  • Ny teknik, bättre komfort, lägre driftskostnader, minskad energianvändning, ett högre lokalutnyttjande, intressantare lokaler för hyresgästen, mindre vakanser.

Erfarenhetsmässigt tittar många snävt på initiala investeringskostnader och möjlig energibesparing i kronor per år när det gäller att räkna på och presentera investeringsförslag kring ventilation och klimatstyrning. En sådan snäv analys kan leda till att man bortser ifrån, eller inte alls beaktar, det fulla värdet av förslaget.


 

Exempel på registrerad närvaro under perioden januari till september i en kontorfastighet (maxnivå ca 50%)

Om det inte är någon i en lokal kan ventilationen normalt sänkas radikalt för att minska energianvändningen. På motsvarande sätt så kräver hög närvaro och aktivitet ökad ventilation. Ett smart klimatsystem tar hänsyn till närvarograden. Närvarograden blir avgörande för hur stor total kyleffekt och värmeeffekt som behövs för att bibehålla önskat klimat.

Lindinvents system har inbyggda eller externa närvarogivare installerade. Utrustningarna ger särskilt goda förutsättningar för att både följa och bestämma närvarograden på såväl rumsnivå som på den sammanlagda fastighetsnivån. Detta ger riktigt bra information om närvaron både på rumsnivå och på aggregerad nivå för hela fastigheten.

 

Vill du att vi kontaktar dig?