Ventilation för kontor och arbetsplats | Lindinvent
X

Allmänt om - ventilation & klimatstyrning för kontor

Behovsstyrd ventilation och klimatstyrning - varför det?
Vi låter inte handdammsugaren vara på ständigt för att kunna suga upp smuts när det behövs och vi låter inte vattnet fortsätta att rinna i kranen när vi lämnar handfatet. Lindinvents system för behovstyrning är baserat på luftflöden som både ventilerar vistelsezoner och som samtidigt hanterar eventuellt behov av tilläggskyla eller tilläggsvärme. Konceptet har blivit vägledande.

Lösningar, som erbjuder konstantflödesstyrning och som kanske i bästa fall ställs om mellan driftsfallen dag och natt, anses inte vara lämpliga nu när det finns stabila och enkla system för behovsstyrning. Ett korrekt projekterat behovsstyrt system resulterar i ett attraktivt inneklimat och samtidigt en ansvarsfull energianvändning.

Med Lindinvents system kan både driftsättningen och den löpande driften övervakas. Behovsstyrning i kombination med ett webbaserat användargränssnitt för övervakning och analys medför att kostnader för drift, felsökning och underhåll kan minskas. Ett behovsstyrt system blir mera tillförlitligt.

En ökad medvetenhet trots låga energipriser
Ett argument för att inte titta på minskade energikostnader vid investeringsbeslut har ofta varit att just energikostnaden är relativt obetydlig i sammanhanget av alla andra kostnader kring ett byggprojekt och kring driften av själva fastigheten. Nu resonerar vi inte ensidigt på detta sättet. Det finns förväntningar om att vi som organisationer ska ta ansvar för vår energianvändning. När det visar sig att den sammanlagrade närvarograden i en typisk kontorsbyggnad har toppar på max 60% (snittnivå på ca 35%) och personal arbetar över på kvällar och helger är det särskilt lämpligt att köra ventilationen och det övriga inneklimatet genom en smart behovsstyrning och inte via ett trubbigt system som bygger på "allt av" eller "allt på" efter någon tidkanal.

Ny teknik höjer förväntningarna på låg energianvändning
Teknik och system finns nu för att anpassa ventilation och inneklimat efter behov. En fastighet behöver inte använda 143,5 kWh per kvm och år (enligt Energimyndighetens STIL-undersökningar). Nu kan moderna klimatsystem ge mycket nöjda hyresgäster vid en energianvändning på låga 53 kWh per kvm och år, även om byggnaden är byggd på 60-talet och inte har tilläggsisolering. Läs en artikel om en specifik byggnad i Umeå.

Allt är inte nybyggnation: Potentialen vid beslut om en Energirenovering
En "energirenovering" har flera positiva konsekvenser utöver en ren sänkning av driftskostnaderna:

  • Bättre inneklimat - man installerar kanske kyla som saknades
  • Bättre komfort medger möjlighet för högre hyra
  • Hyresgästen blir effektivare i sitt arbete. För hög/låg temperatur om 4 grader sänker effektiviteten hos en person med ca 5% och mer luft ökar effektiviteten med ca 3%.
  • En modernt utrustad fastighet kan övervakas över internet, det sänker kostnader för drift och underhåll. Löpande optimeringar och felsökning utförs på bråkdelen av tiden mot innan.
  • Nya ventilationslösningar är tystare. Detta sänker kostnader för sjukfrånvaro som orsakas av stress och buller.
  • Ny teknik, bättre komfort, lägre driftskostnader, intressantare lokaler för hyresgästen, mindre vakanser och därmed ökat fastighetsvärde.

Listan ovan pekar på att det finns tydliga vinster som inte syns i investeringskalkylen som också ska beaktas. Erfarenhetsmässigt tittar många allt för snävt på initiala kostnader och möjlig energibesparing i kronor per år. Den analysen kan leda till att man bortser ifrån eller inte alls beaktar det fulla värdet av investeringsförslaget.

Befintligt kanalsystem
Går det att undvika en dyr ombyggnation av det befinliga kanalsystemet? Kanske. Det bör utredas med kunskap om vilka tekniska lösningar som Lindinvent eller motsvarande system kan erbjuda. Lindinvent har utveklat och utvecklar system för tilluftsdon som kan arbeta över ett stort flödesintervall i syfte att tillmötesgå inneklimatkraven och vara energisnåla, men som också klarar att strypa bort ett stort statiskt tryck som följd av ett (ofta) underdimensionerat kanalsystem. Lindinvent utvecklar och säljer produkter till system som tillgodoser ett typiskt cellkontor med ett kylbehov om ca 500 W och klarar detta med låg ljudnivå, 35 dB(A), även vid ett relativt högt kanaltryck.

 

Närvaro jan-sep i kontorfastighet (maxnivå ca 50%)

Om det inte är någon i fastigheten bör ventilationen stängas av för att spara energi, på samma sätt så kräver ett fullt hus mycket ventilation. Så det är av avgörande betydelse hur mycket folk det egentligen är i fastigheten. Det är också avgörande för hur stor total kyleffekt och värmeeffekt som måste finnas tillgänglig. Behovsstyrning är givetvis beroende av denna närvarograd.

Då vi har inbyggda närvarodetektorer i varje don så får vi väldigt bra information om denna närvarograd såväl på rumsnivå som aggregerat på hela fastigheten.

Vill du att vi kontaktar dig?