Olika lösningar för solskyddsstyrning

Ett samverkande system

Genom att använda Lindinvents produkter för ventilation och solavskärmning får man ett samverkande system. Systemet tar hänsyn till förhållanden inne och ute och beräknar hur rummet skall anpassas för att nå optimal komfort och energianvändning.

På rumsnivå installeras styrboxen SBMb som kan styra två motorer separat. Önskas manuell styrning kan man använda tryckknappar som är kabelanslutna eller trådlösa. Det aktiva tilluftsdonet har inbyggda givare för närvaro och temperatur.

På överordnad nivå beräknar mjukvaran LINDINSHADE hur rummet skall ställas in utifrån informationen som hämtas från rummet samt från förhållandena utomhus. Via webbgränssnittet LINDINSPECT® övervakas, visualiseras och loggas anläggningen.  Vill man ändra inställningar och konfigurationer görs även detta i LINDINSPECT®.

Kopplingsschema

Kopplingsschema

Konfiguration

Varje styrbox för solavskärmning, SBMb, styr två separata reläutgångar individuellt. SBMb tilldelas ett nodnummer i CAN-nätverket via en användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden. All övrig konfiguration sker via överordnat system. Trådlösa strömbrytare, ESW, paras med respektive SBMb.

Styrning av solavskärmning

Styrningen beror av förhållanden utomhus i form av solstyrka och temperatur samt förhållanden inomhus som närvaro och temperaturavvikelse från börvärde, samt en uppsättning inställningar. Varje solavskärmning kopplas till en solzon som består av en eller flera CAN-noder, i detta fall tilluftsdon TTC. Styrningen av avskärmningen utgår från behovet som avläses i zonen via närvaro- och temperaturgivare i tilluftsdonen. Om närvaro är registrerad i zonen prioriteras komforten ifråga om ljus. Avskärmningen aktiveras vid solstyrka över inställd nivå, respektive avaktiveras vid solstyrka under inställd nivå.

Om det inte registreras någon närvaro och det finns ett värmebehov i lokalen, kan modulen antingen värma lokalen med hjälp av solljuset genom att fälla upp avskärmningen (om solstyrkan ligger över en viss nivå) eller förbättra fönstrets U-värde genom att fälla ner avskärmningen (om temperaturdifferensen ute/inne är stor nog). Som sista alternativ, om inga andra behov finns, kommer modulen att fälla upp/ner avskärmningen baserat på solstyrka även utan registrerad närvaro. 

Via trådlösa tryckknappar, ESW, kan solskyddet styras manuellt. I detta fall styrs båda solskydden i respektive rum parallellt med en tryckknapp. Kort tryckning manövrerar solskyddet till ändlägen, långa tryckningar ställer solskyddet i valfritt läge.

Serviceläge

För att möjliggöra invändig fönsterputsning är det möjligt att tvångsstyra klimatskyddet (upphissade gardiner). Serviceläget aktiveras via webgränssnitt LINDINSPECT®

Avläsningar och inställningar

Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och inställningar görs via överordnat system. 

Materialspecifikation:

TTC            Aktivt taktilluftsdon med temperatur- och närvarogivare.
CBX            Kopplingsbox till TTC.
SBMb           Styrbox för solavskärmning.
ESW           Trådlös strömbrytare, enocean.