Dragskåpsstyrning med Lindinvent

Dragskåpsregulator FCLb garanterar säker arbetsmiljö genom att konstanthålla lufthastigheten i dragskåpets lucköppning kring 0,5 m/s oavsett öppningshöjd upp till markerad säkerhetshöjd.

  • En mätsond för lufthastighetsmätning medföljer regulatorn vid leverans och monteras inne i dragskåpet. Mätsonden är utrustad med en slang som ansluts till lufthastighetsgivaren i FCLb.
  • FCLb kontrollerar indirekt lufthastigheten i dragskåpets öppning genom en spjällstyrning på frånluftskanalen.
  • Via ansluten dragskåpsvakt FLOCHECK V kan operatören välja att tillfälligt ställa in ett bestämt forcerat flöde (Nödläge) eller ett bestämt reducerat flöde (Riggläge).
  • FLOCHECK V larmar vid avvikande flöden.

Elförreglingskontaktor EFK kan anslutas till FCLb för att kunna bryta spänningen till eluttag vid otillräcklig lufthastighet. EFK är en rekommenderad säkerhetsutrustning för att minska risken för explosioner vid hantering av brandfarliga substanser. Inställningar för elförreglingen finns i FCLb.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:1) bilaga 1 anger kraven på luftkvalitet i laboratorier uttrycket i gränsvärden för ett antal identifierade ämnen.

Tänk på att inte sätta en strömbrytare för automatik och fläkt. Skyddsventilationen skall vara igång konstant. Ämnen kan fastna i frånluftskanalen och sprids ut i rummet då frånluften stängs av. Därför bör man vara väldigt försiktig med att stänga av frånluftsfläkten till dragskåp eller andra laboratorieutrustningar.

 

  • Dragskåpsregulator FCLb konstanthåller lufthastigheten i dragskåpets lucköppning kring 0,5 m/s oavsett öppningshöjd upp till markerad säkerhetshöjd.
  • Dragskåpet är utrustat med en invändig mätsond som anslutits till lufthastighetsgivaren i FCLb.
  • Via spjällstyrning(ST) i frånluftskanalen kan FCLb med ledning från mätsonden bibehålla den kalibrerade lufthastigheten i dragskåpets öppning även vid varierande kanaltryck och varierande öppningsgrad av luckan.
  • Via ansluten dragskåpsvakt FLOCHECK V(AP) kan operatören välja att tillfälligt ställa in ett bestämt forcerat flöde eller ett bestämt reducerat flöde.
  • FLOCHECK V(AP) larmar vid avvikande flöden.
  • Elförreglingskontaktor EFK(EF) är ansluten till FCLb för att kunna bryta spänningen till eluttag vid otillräcklig lufthastighet.

Vägledning vid inkoppling

Sätt INTE en strömbrytare för automatik och fläkt. Skyddsventilation skall vara igång konstant. Kabeln som används vid inkoppling av utrustningar är en PVC-fri skärmad 4-ledare. Kabeln används också i de fall regulatorn kopplas till Lindinvents kommunikationsnätverk för klimatstyrning.

4-ledare för inkoppling av utrustningar

Se produktens yttre förbindningsschema

Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN