Skyddsventilation dragskåp - Helhetslösning i lab | Lindinvent
X

Skyddsventilation dragskåp

Länkar till de utrustningar som installeras tillsammans med dragskåpsregulator FCL nås via klickbara markeringar i illustrationen till vänster.

FCL reglerar lufthastigheten i dragskåpsluckans öppning till 0,5 m/s. En medföljande mätsond för lufthastighet monteras inne i dragskåpet och slang dras till FCL som har intern lufthastighetsgivare. Vid låg lufthastighet erhålls akustiskt och optiskt larm via dragskåpsvakt, FLOCHECK V. Avläsningar och inställningar av driftsparametrar görs via ansluten dragskåpsvakt alternativt via överordnat system om regulatorn är ansluten till ett nätverk.

Elförreglingskontaktor EFK är ett tillbehör till FCL som kan bryta spänningen till eluttagen efter inställbar tid vid för låg lufthastighet. EFK är en rekommenderad säkerhetsutrustning för att minska risken för explosioner vid hantering av brandfarliga substanser.

Dragskåpsregulator FCL garanterar säker arbetsmiljö genom att konstanthålla lufthastigheten i dragskåpets lucköppning oavsett öppningshöjd upp till markerad säkerhetshöjd. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:7) bilaga 1 anger kraven på luftkvalitet i laboratorier uttrycket i gränsvärden för ett antal identifierade ämnen. 

Förutom normalt driftsläge kan man via ansluten dragskåpsvakt FLOCHECK V välja nöd- eller riggläge. I nödläge höjs lufthastigheten och akustiskt och optiskt larm aktiveras. I riggläge sänks lufthastigheten och optiskt larm aktiveras innan FCL återgår till normal drift efter inställbar tid.

Vad gäller val av spjällmaterial så förordar vi epoxilackade galvade spjäll. Det är väldigt sällan som ämnen blir så korrosiva att man behöver plast eller rostfria spjäll.

 

Sätt ej strömbrytare för automatik och fläkt. Skyddsventilation skall vara igång konstant. 

Vill du att vi kontaktar dig?