Skyddsventilation för labmiljö | Lindinvent
X

Allmänt om - skyddsventilation för labmiljö

Skyddsventilation har som uppgift att eliminera skadliga ämnen i luften som vi andas. Dessa ämnen varken syns eller luktar i flera fall. Det ­rekommenderas att iaktta särskilt stor försiktighet. Eftersom hälsoriskerna är betydande vid ­laboratorie- arbete är god och pålitlig skyddsventilation avgörande för personalen.

Ventilerande frånluftsenheter
För skyddsventilation krävs anordningar för frånluft som kan fånga eventuella skadliga ämnen direkt vid källan eller arbetsbänken. Lindivent har utrustning för att styra följande labutrustningar:

 • Dragskåp
 • Dragbänk
 • Draghuv
 • Punktutsug
 • Säkerhetsbänk/ LAF-bänk

Utrustningarna ansluts till frånluftsystemet. För att frånluftsfunktionen skall vara korrekt och säkerställd enligt föreskrift, krävs en styrning som mäter och övervakar tryck eller luftflöden mot angivna börvärden. Det krävs en kontinuerlig reglering som följd av att luftflöden i laboratorier varierar som en följd av variationer i kanaltryck. Ökade flöden då exempelvis ett dragskåp öppnas upp, sänker momentant trycket på frånluftsaggregatet. Detta resulterar i minskade flöden på andra ställen i systemet som då följaktligen måste korrigeras.


OBS! Handhavande och arbetssätt är väldigt viktigt för att skyddsventilationen skall ha önskad funktion, se gärna filmklippen nedan.

Säker arbetsplats
Nedan finner du tre informativa klipp ur "Skyddsventilerade arbetsplatser" som producerats av Göteborgs Universitet.


Variabla luftflöden för säker funktion
Ett system för skyddsventilation för att styra, reglera och övervaka skyddsventilation har som mål att:

 • Säkerställa säker arbetsmiljö
 • Minimera utläckage från exempelvis dragskåp
 • Kompensera för utrustningens försmutsning (t ex HEPA-filter)
 • Hålla luftflödesriktningar genom dörrar och slussar intakta för att minimera spridning av hälsovådliga ämnen
 • Larma för avvikelser funktion såsom i fläktars drift/funktion
 • Minimera energiförbrukningen
 • Ge driftspersonal driftsinformation och funktionsöversikt

Ventilationens Formel 1
Skyddsventilation är något av ventilationens Formel 1 vad gäller noggrannhetskrav och krav på driftsäkerhet och stabilitet. Ofta krävs lösningar som säkerställer tillräckliga flöden trots ett starkt begränsat utrymme för kanalsystemet. Följande  krav ska tillgodoses:

 • Hög reglernoggrannhet
 • Snabb reglering
 • Känsliga givare som klarar stora luftflödesspann (typiskt 0,5 m/s - 7,0 m/s)
 • Lång livslängd på spjällmotorer och elektronik
 • Långtidsstabila givare som är skyddade mot smuts och korrosion
 • God mätnoggrannhet trots korta raksträckor på kanalsystem

Flödesbalans och zonstyrning
Eftersom frånluftsflöden varierar och det är kritiskt för skyddsfunktionen att rätt luftriktning upprätthålls även över dörrar (i normalfallet lätt undertryck inne i laboratoriet för att inte sprida hälsovådliga ämnen utanför rummet) måste tilluften följa frånluften med en liten offset, dvs något lite lägre flöde, med mycket god snabb och noggrann reglerfunktion. Speciellt när ett större dragskåp stängs snabbt får man ett övertryck i rummet som då kan orsaka spridning av farliga/illaluktande ämnen om inte tilluftens reglering följer med snabbt.

Energiaspekten
Ett dragskåp har relativt höga flöden när det är öppet. Om personal inte beaktar att stänga luckan kan en automatisk luckstängning vara ett alternativ.

I skolor har man ofta kemisalar med ett dragskåp för att läraren skall kunna förevisa experiment. Dessa rum har då ett behov av högre flöde när eleverna är närvarande OCH när dragskåpet är öppet. Istället för att bara byta flöde mellan dragskåp och allmänfrånluft kan flödet anpassas efter antalet människor i rummet. En sådan lösning sänker energianvändningen, vilket ofta är ett uttalat mål.

Projekteringsunderlag för skyddsventilation
Akademiska hus på Karolinska har tagit fram ett bra grundunderlag för projektering av skyddsventilation:

Diskussionsunderlag Skyddsventilation (2001)

Föreskrifter som reglerar skyddsventilation mm
Arbetsmiljöverket anger krav på skyddsventilation.

Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2

 

Vill du att vi kontaktar dig?