Skyddsventilation för labbmiljö

Skyddsventilation – ibland även kallat processventilation - handlar om att med ventilationens hjälp ta hand om oönskade luftburna föroreningar. Detta för att skydda människor eller en process/produkt mot gasformiga eller partikulära föroreningar.

Utrustning för säker ventilation

Skyddsventilationens uppgift är att eliminera skadliga ämnen i luften som vi andas. Dessa ämnen varken syns eller luktar i flera fall. Det ­rekommenderas att iaktta särskilt stor försiktighet. Eftersom hälsoriskerna är betydande vid ­laboratorie- arbete är god och pålitlig skyddsventilation avgörande för personalen.

Tänk på att inte sätta en strömbrytare för automatik och fläkt. Skyddsventilationen ska vara igång konstant. Eftersom ämnen kan fastna i frånluftskanalen och spridas ut i rummet då frånluften stängs av. Därför bör man vara väldigt försiktig med att stänga av frånluftsfläkten till dragskåp eller andra laboratorieutrustningar.

Ventilerande frånluftsenheter

För skyddsventilation krävs anordningar för frånluft som kan fånga eventuella skadliga ämnen direkt vid källan eller arbetsbänken. Lindinvent har utrustning för att styra följande labbutrustningar:

 • Dragskåp
 • Dragbänk
 • Draghuv
 • Punktutsug
 • Säkerhetsbänk/ LAF-bänk

Utrustningarna ansluts till frånluftssystemet. För att frånluftsfunktionen skall vara korrekt och säkerställd enligt föreskrift, krävs en styrning som mäter och övervakar tryck eller luftflöden mot angivna börvärden. Det krävs en kontinuerlig reglering. Ökade flöden då exempelvis ett dragskåp öppnas upp, sänker momentant trycket på frånluftsaggregatet. Detta resulterar i minskade flöden på andra ställen i systemet som då följaktligen måste korrigeras.

Flödesbalans och zonstyrning

Eftersom frånluftsflöden varierar och det är kritiskt för skyddsfunktionen att rätt luftriktning upprätthålls även över dörrar (i normalfallet eftersträvas ett lätt negativt tryck inne i laboratoriet för att skadliga ämnen inte ska spridas utanför rummet) måste tilluften följa frånluften med en offset, dvs ett något lägre flöde, med en snabb och noggrann reglerfunktion. När ett större dragskåp stängs snabbt skapas ett övertryck i rummet som kan orsaka spridning av farliga/illaluktande ämnen om inte tilluftens reglering följer med snabbt. Lindinvent har, vid sidan om styrutrustningar till specifika laboratorieutrustningar, en uppsättning regulatorer som möjliggör driftsättning av en komplett laboratoriemiljö för skyddsventilation:

 • Differenstrycksreglering
 • Variabla flöden
 • Variabla och fasta flöden
 • Rumsklimat i laboratoriemiljö
OBS! Oavsett utrustningsnivå: Handhavande och arbetssätt är avgörande för att skyddsventilation skall ha önskad funktion.

 

Varför särskilt höga krav på skyddsventilation?

System för att styra, reglera och övervaka skyddsventilation har som mål att:

 • Säkerställa säker arbetsmiljö
 • Minimera utläckage från exempelvis dragskåp
 • Kompensera för utrustningens försmutsning (t ex HEPA-filter)
 • Hålla luftflödesriktningar genom dörrar och slussar intakta för att minimera spridning av hälsovådliga ämnen
 • Larma vid avvikelser i funktion
 • Minimera energianvändningen
 • Ge personal driftsinformation och kontrollmöjlighet
Ventilationens Formel 1

Skyddsventilation är något av ventilationens Formel 1 vad gäller noggrannhetskrav och krav på driftsäkerhet och stabilitet. Ofta krävs lösningar som säkerställer tillräckliga flöden trots ett starkt begränsat utrymme för kanalsystemet. Följande krav ska tillgodoses:

 • Hög reglernoggrannhet
 • Snabb reglering
 • Känsliga givare som klarar stora luftflödesspann (typiskt 0,5 m/s - 7,0 m/s)
 • Lång livslängd på spjällmotorer och elektronik
 • Långtidsstabila givare som är skyddade mot smuts och korrosion
 • God mätnoggrannhet trots kanske korta raksträckor i kanalsystemet
Energiaspekten

Ett dragskåp har relativt höga flöden när det är öppet. Om personal inte beaktar att stänga luckan kan en automatisk luckstängning vara ett alternativ. I skolor har man ofta kemisalar med ett dragskåp för att läraren skall kunna förevisa experiment. Dessa rum har då ett behov av högre flöde när eleverna är närvarande OCH när dragskåpet är öppet. Istället för att bara byta flöde mellan dragskåp och allmänfrånluft kan flödet anpassas efter antalet människor i rummet. En sådan lösning sänker energianvändningen, vilket ofta är ett uttalat mål.

Projekteringsunderlag för skyddsventilation

Akademiska hus på Karolinska har tagit fram ett bra grundunderlag för projektering av skyddsventilation:

Diskussionsunderlag Skyddsventilation (2001)

Föreskrifter som reglerar skyddsventilation mm

Arbetsmiljöverket anger krav på skyddsventilation

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN