PROJEKTERINGSANVISNINGAR

Behovsstyrd ventilation - DCV

DCV är en förkortning från engelskans Demand Controlled Ventilation vilket innebär att man har ett ventilationssystem som styrs utifrån ett behov. I ett DCV-system har man varierande luftflöden och därför använder man ofta benämningen VAV, Variable Air Volume. Motsatsen till VAV är CAV (Constant Air Volume) vilket är ett system med konstanta luftflöden. Ett större ventilationssystem kan vara uppbyggt med både VAV och CAV för olika delar av systemet. Den vanligaste typen av DCV är att man varierar luftflödet i en lokal för att kyla bort värmelaster. I detta fall är tilluften kallare än rumsluften och när värmelasterna och temperaturen i rummet stiger så ökas luftflödet. Vanligt är även att man varierar luftflödet för att hålla rätt luftkvalitet och då styrs oftast luftflödet av koldioxidhalten i rummet.

Varför DCV?

Det enklaste svaret på frågan är att man ska ventilera när det behövs och inte elda för kråkorna. Med behovsstyrd ventilation får man en lösning som ger ett bra inneklimat till låg installationskostnad som samtidigt minimerar energianvändningen. Ett bra inneklimat uppnås genom att luftflödet i rummet anpassas så att rätt temperatur och luftkvalitet erhålls. Våra ventilationsprodukter finns alla i Magicads databas. I Magicloud finns en översikt.

 

LADDA NER PROJEKTERINGSANVISNING FÖR VVS HÄR

 

Klimatstyr

En anläggning med Lindinvents produkter installerade är mer än bara enskilda komponenter. Produkternaär delar i ett helt system för behovsstyrd ventilation, belysning och solskydd vilka samverkar från rumsnivå till aggregatnivå och upp till webbaserad övergripande nivå. Grundtanken är dock att systemen ska vara så decentraliserade som möjligt genom att varje nivå skall vara autonom och inte vara beroende av en överordnad nivå. Detta gäller för de flesta standardfunktioner men det finns även ett flertal tillämpningar på central nivå och tack vare möjligheten till friprogrammering kan även specialtillämpningar skräddarsys.

 

LADDA NER PROJEKTERINGANSVISNING FÖR ISQ/ISQM HÄR

Traditionell belysningsstyrning eller DALI?

Lindinvent har i flera år haft produkter för belysningsstyrning via manuella brytare och/eller närvarogivare. I takt med högre krav på energianvändning och styrning av belysning har dock behovet av mer avancerade lösningar ökat. Därför har Lindinvent sedan 2018 även system för att styra DALI-armaturer.

Grundläggande DALI

DALI står för “Digital Addressable Lighting Interface” och är en teknisk standard för nätverksbaserade system som styr belysning i byggnader.
I ett DALI-system kopplas aktorer och styrdon ihop via en tvåledar-bus. Aktorer utgörs av olika armaturer och styrdon kan vara tryckknappar, ljussensorer och närvarogivare.
Kommunikationen mellan enheterna sker digitalt via bus-ledarna och består av en uppsättning kommandon för att styra aktorerna centralt. Kommunikationshastigheten på slingan är 1200 baud. DALI-baserade digitala kontrollsystem har traditionellt använts för lysrörs-dimring eller dimring av 12 V lampor eller glödlampor och förekommer nu även för LED-styrdon.

 

LADDA NER PROJEKTERINGSANVISNING FÖR BELYSNINGSSTYRNING HÄR

 

Systemuppbyggnad

Lindinvents system för solskydd skiljer sig från konventionella system som enbart reglerar efter ljusnivån utomhus. I Lindinvents system kan solskyddet även anpassas efter förhållandena inomhus genom att använda data från rumstemperaturgivare och närvarogivare. Detta gör att solskyddet aktivt minskar byggnadens energianvändning.

  • Tomt rum som är kallt och solen lyser - släpp in solen för att värma
  • Tomt rum som är kallt, solen har gått ner och det är kallt ute - dra för solskyddet och förbättra fönstrets U-värde


Lindinvents produkter för solskydd agerar på två nivåer, den lokala och den överordnade. Lokalt installeras styrenheter för solavskärmning, SBMb. Varje SBMb kan via reläer styra två separata motorer. Styrenheterna ansluts till samma nätverk som övriga Lindinventprodukter. Centralt på servernivå installeras mjukvaran LINDINSHADE som hanterar data från utomhusförhållanden och tillståndet inne i byggnaden och utifrån detta beräknar vilket läge respektive solskydd skall inta.

LADDA NER PROJEKTERINGSANVISNING FÖR SOLSKYDD HÄR

Systembeskrivning

En anläggning med installerade Lindinventprodukter är mer än bara enskilda komponenter. Produkterna är delar i ett helt system för behovsstyrd ventilation, belysning och solskydd som samverkar från rumsnivå till aggregatnivå och upp till övergripande webbaserad  nivå. Grundtanken är dock att systemen ska vara så decentraliserade som möjligt genom att varje nivå skall vara autonom och inte vara beroende av en överordnad nivå. Detta gäller för de flesta standardfunktioner men det finns även ett flertal tillämpningar på central nivå och tack vare möjligheten till friprogrammering kan även specialtillämpningar skräddarsys.

Lindinvents system är uppbyggt i tre nivåer:

  • Regulatornivå
  • Lokal nivå
  • Överordnad nivå

 

LADDA NER PROJEKTERINGSANVISNING FÖR ÖVERORDNAD STYR HÄR

 

El

Lindinvents system är uppbyggt kring kommunicerande styrutrustningar (noder) som direkt eller indirekt kopplas till en sammanhängande slinga. Kablaget som sammanbinder styrutrustningarna har ledare samlat i en skärmad 4-ledare. Lindinvents styrenheter har utvecklats för halvvågslikriktad strömmatning via transformatorer som ger 24 VAC. Genom att ledarna för kommunikation och spänningsmatning dras i samma kabel har kostnaden för elinstallation kunnat hållas nere. Denna instruktion beskriver grunderna för hur en kommunikationsslinga ska byggas upp för att säkerställa tillräcklig strömförsörjning till alla noder i en kommunikationsslinga.

 

LADDA NER PROJEKTERINGSANVISNING FÖR EL HÄR

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN