Behovsstyrd ventilation & styrning av inneklimat för klassrum

Utrustning i ett klassrum för styrning av ventilation, kyla, värme och belysning via det smarta spjället för rumsklimatstyrning DCV-RC och reaktiva tilluftsdiffusorer.


Ett normalt klassrum har fasadkontakt och därmed både värme och CO2-givare. Rum i huskroppens kärna behöver oftast varken tillskottsvärme eller koldioxidgivare.
Det reaktiva donet är liksom det aktiva donet utformat för att upprätthålla ett attraktivt inomhusklimat även vid låga luftflöden. Energianvändningen minskas alltså med minskade luftflöden. Donen uppnår samma fina inblandning av tilluft och samma höga energiprestanda. Ett reaktivt don är helt mekaniskt och mekaniken ger donet en kanaltryckberoende öppningsgrad som bygger på motvikter.

Mindre flexibilitet

Reaktiva don tillsammans med rumsklimatstyrning DCV-RC erbjuder en lösning som motsvarar lösningen med aktiva don men kravet på flexibilitet är lägre. Lokalen antas på längre sikt komma att användas på samma vis som vid den ursprungliga projekteringen. DCV-RC kräver att signaler från närvarogivare och rumstemperaturgivare kan hämtas in externt. Detta betyder att givare behöver installeras på vägg eller i kanal. Möjligheten till en relativt enkel ombyggnation går förlorad. DCV-RC styr luften till ett antal tilluftsdon och luftvolymen fördelas lika över de installerade donen.

Konvertering till aktiva don

De reaktiva donen placeras lämpligtvis i samband med projektering. .Detta med en fördelning i lokalen som tillåter en kontorisering av lokalen i ett senare skede. Det aktiva donet TTC kan monteras i samma donlåda som de reaktiva donen. Detta gör att TTC kan monteras in i efterhand utan att kanalsystemet behöver rivas.

Elinstallation

Till skillnad från lösningen med aktiva don som vart och ett medför elinstallation är det enbart den kanalmonterade rumsklimatstyrningen DCV-RC som kräver elinstallation och inkoppling på kommunikationsslinga. Elinstallation av externa givare kan istället bli nödvändig.

Ett klassrum med tilluft via det reaktiva donet MTC/MTN och rumsklimatstyrning DCV-RC. Systemet erbjuder en lösning där klimatet kan anpassas genom att behovsstyra tilluftsflödet och eventuell tilläggsvärme.

 

DCV-RC består av rumsklimtsregulator RCX och en spjällmotor monterad på ett spjäll med mätfläns. DCV-RC är utrustad från fabrik med givare för kanaltemperatur, tilluftstemperaturmätning och flödes-/tryck. En kanalmonterad temperaturgivare för rumstemperaturmätning och en extern närvarodetektor är monterade tillbehör.

Funktion

Tryck- och flödesgivaren tillsammans med en encoder på spjällmotorn ger en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från 3 olika flödesnivåer; minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. till ett minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet. Detta bör väljas med omsorg för att skapa god ventilation när eleverna kommer. Då det är svårt att veta vid hur många människor som är närvarande bör detta inte läggas för högt utan låta CO2/Temp ta vid för den högsta nivån av belastning. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning. 
Trycket, det vill säga flödet i kanalen, reglerar spalthöjden i de reaktiva donen för en dragfri luftförsörjning över hela spannet av starkt undertempererad tilluft. Tilluftsflödet fördelas jämt över de reaktiva don som installerats.

Frånluft och flödesbalansering

Det smarta spjället DCV-BL används för frånluftsbalansering. Luftflöden kommuniceras och delas med andra aktiva enheter via kommunikationsslingan. En kompensering/offset för fasta luftflöden kan ställas in.

Värme

Regulator RCX kan styra ventilställdon (SV) för värme i sekvens och kanske kallrasskydd. Systemet fungerar även med termostater, men då har man svårare att nyttja ekonomiläge vid frånvaro och det kan föreligga risk för att värme och kyla arbetar samtidigt. Detta scenario kan emellertid detekteras och hanteras då webbserver med LINDINSPECT finns tillgänglig via nätverk. De reaktiva donen MTC och MTN kan arbeta med övertempererad luft med god omblandning. Om inte tilluftstemperaturen kan anpassas för olika delar av fastigheten så blir det inte en optimal behovsstyrd lösning.

Extra värme- eller kylsteg

Styrboxar för värme- eller kylsteg kan anslutas direkt till rumsklimatsregulatorn.

Extra sensorer

Koldioxid- eller luftkvalitetssensorer kan anslutas. Signaler från sensorer används för att styra justerbara P-band.

Belysning

DCV-RC kan flexibelt styra klassrummets belysning via närvarogivaren eller via signaler från andra styrenheter. Via reläbox CBR kan tryckknappar och 230 VAC till belysningar anslutas och styras. Belysningen slås på och av antingen via en signal från närvarogivaren eller från anslutna tryckknappar. Tid för tändning från detekterad närvaro (ett driftsläge) kan ställas in, liksom tiden för att släcka belysningen efter senast registrerad närvaro. Önskas en mer avancerad belysningslösning, med scener m.m., kan belysningsstyrning SBD användas för en DALI-lösning.

Kabel & kabellängder

Busskabeln som används för att bygga upp kommunikationsslingan är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Samma kabel används också vid inkoppling av flertalet utrustningar till regulatorer. Kabeln kan dras väldigt långt map kommunikation. Vad gäller spänningsmatningen via samma kabel måste hänsyn tas till spänningsfall. Se projekteringsguide el.

Spänningsmatning och trafos

Normalt sätt installeras en trafo per 12-15 noder/styrenheter på kommunikationsslingan men detta är en tumregel som gäller i normalfall. Se projekteringsguide el.

Vägledning vid inkoppling

Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Analys av CFD-körning:

Så länge man håller sig till en installerad kyleffekt om ca 80 W/m2, är det inga problem med drag i vistelsezonen. Med rekommenderade avstånd om ca 3000 mm mellan centrum på två don fås inga dragproblem.

Det behövs ofta höga kyleffekter på mindre ytor i konferensrum. Genom att utnyttja möjligheten att tilta spalterna dvs sprida luften osymmetriskt kan tilluften riktas man så att den strömmar mot en av kortsidorna som ofta också är en yttervägg där vistelsezonen upphör 500 mm från väggen. Då kan ett eventuellt dragproblem på ett enkelt sätt kringgås.