Utrustning i ett grupprum för att styra ventilation, kyla, värme och belysning via det aktiva donet TTC.

Ett grupprum med överluft påminner om ett cellkontor. Antalet don bestäms av kravet på rumsklimat vid ett givet antal personer som beräknas vistas i lokalen. I skolor installeras normalt ingen kyla. Ett tilluftsflöde om ca 10 l/s och elev betraktas ofta som rimligt. Det större TTC-400 donet, som kan ge 100 l/s i maxflöde, kan då vara tillräcklig för att 10 personer ska kunna vistas i rummet samtidigt med bibehållen luftkvalitet.

Ljudkomfort

Donets utförande gör att höga tryck kan strypas bort utan att det skapar ljudproblem. Detta innebär att man vid renoveringsprojekt kan nyttja befintliga kanaler utan risk för alltför höga ljudnivåer.

Hög flexibilitet med aktiva don

Det takmonterade tilluftsdonet TTC har givare inbyggda och kräver i många fall inte någon övrig installation. Utrustning som en väggmonterad användarpanel och koldioxidmätare kan däremot behövas. Att inte behöva montera givare och annan utrustning på vägg ger en hög flexibilitet vid renovering då dessa inte behöver demonteras eller kopplas om.

TTC erbjuder en lösning där klimatet kan anpassas med hjälp av det variabla tilluftsflödet och donens inbyggda logik för att styra anslutna ventilställdon.
Funktion

TTC styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). För att kunna styra även på koldioxidhalten i rummet har den externa väggmonterade koldioxidgivaren (GQ) installerats. Luftmängden i rummet styrs genom att aktivt öka eller minska höjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödesgivare tillsammans med en encoder på spjällmotorn sörjer för en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från 3 olika flödesnivåer: minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. till ett minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet (typiskt 30 l/s i ett normalt grupprum). Vid överskottsvärme eller hög CO2-halt ökas luftflödet upp till maxflödet för att nå börvärden. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning. För att minimera energianvändningen används starkt undertempererad luft som reducerar behovet av el till fläktar. 

Frånluft via överluft till korridor

Frånluftsbalanseringen i rummet sker via överluft till korridoren. Frånluftsdon kan vara placerade i den angränsande korridoren där det smarta spjället DCV-BL balanserar det summerade tilluftsflödet från flera rum. Tilluftsflöden och frånluftsflöden kommuniceras digitalt via CAN-buss.

Tilläggsvärme eller kyla

En uppsättning justerbara P-band används av TTC för att reglera rummets klimat på ett sätt som undviker parallell uppvärmning och kylning. TTC aktiverar ställdon för värme (SV) när tilluften inte kan hålla klimatet i enlighet med börvärden. Här finns inget extra kylsystem installerat. En kallrasfunktion kan implementeras.

Givare

Signaler från inbyggda givare används av TTC för att reglera rumsklimatet efter inställda börvärden och P-band.

Belysning

Tilluftsdonet TTC kan flexibelt styra grupprummets belysning via närvarogivare eller via signaler från andra styrenheter.  Önskas en mer avancerad belysningslösning, med scener m.m., kan belysningsstyrning SBD användas för en DALI-lösning.

Kabeln som ska användas genomgående för att ansluta styrenheter med varandra till en kommunikationsslinga är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Kabeln från donet är förkontakterad för snabbt montage till kopplingsbox CBX.

Kabellängder

Busskabeln kan dras väldigt långt map kommunikation men vad gäller spänningsmatning måste hänsyn tas till spänningsfall. Det som begränsar kabellängden är att varje kommunikationsslinga maximalt får bestå av 100 stycken inkopplade noder. Se elprojekteringshandboken för mer detaljer om nedanstående.

Spänningsmatning och trafos

Normalt sätt installeras en trafo per 12-15 don/anslutna utrustningar men detta är en tumregel som gäller i normalfall då det ofta är korta avstånd mellan anslutna utrustningar. Se projekteringsguide el.

Färdigkopplad montageplåt för att korta montagetid

Skall CBR dosan installeras för belysningsstyrning till kopplingsbox CBX, som här, kan montageplåt FMP med fördel användas. På montageplåten kan exempelvis CBX och CBR redan vara inkopplade till varandra samt CBR vara ansluten till ett grenuttag för anslutning av armaturer, se FMP

Vägledning vid inkoppling

Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Luftrörelser

TTC ger en cirkulär, kall och frisk tilluftsström längs taket i alla riktningar. Rumsluften blandas med friskluft. Luften är isoterm redan efter ca 1,5 m från utloppet på donet. Konstruktionen, med rörliga lameller, bibehåller lufthastigheten även vid mycket låga luftflöden. TCC upprätthåller en effektiv injektion av rumsluft i friskluften. Det är så här TTC arbetar för att förhindra att kalluft faller ner och skapar kalldrag direkt under donet och skapar obehag för den som sitter där.

Ladda ner utförlig CFD-körning här.

Rapporten visar att luften strömmar uppåt, i vistelsezonen och ner, längs väggarna. Dessa är de önskade och förväntade luftrörelserna. Luft rör sig nedåt - utanför vistelsezonen. Vistelsezonen definieras som 20 cm från innerväggarna och 50 cm från ytterväggarna.

Väldigt lite klagomål 

Vi har till dags dato installerat många TTC-don i varierade utrymmen. Antalet klagomål gällande kalldrag där Lindinvents TTC-lösning implementerats är så få att vi vågar påstå att systemet fungerar. Du kan se varför.