Behovsstyrd ventilationslösning för skolmiljöer

Skolan skall vara en trevlig och effektiv plats med de bästa förutsättningarna för inlärning. För att skapa den miljön krävs ett bra inneklimat. Forskning visar nämligen att barn presterar bättre i klassrum med bra ventilation som håller dem pigga och alerta hela dagen.

Ventilationen som förflyttar och byter ut luft har många syften men det vanligaste är att man vill skapa ett behagligt inomhusklimat där man mår bra. Ett av kvalitetskraven på inomhusklimat är att koldioxidhalten inte ska överstiga en viss nivå och grundregeln är att ventilationen ska anpassas till byggnaden och dess verksamhet.

 

Behovsstyrd ventilation och klimatstyrning - varför det?

Svaret är ganska enkelt; vi vill inte elda för kråkorna. Därför arbetar vi på Lindinvent med smarta system för att skapa och bibehålla ett attraktivt inomhusklimat till en hållbar energianvändning genom att behovsanpassa luftmängder och behov av tilläggskyla eller tillskottsvärme. Ett vägledande koncept helt enkelt.
Med vårt visualiserande webbgränssnitt LINDINSPECT kan man väldigt enkelt övervaka driftsättning och drift. Systemet blir på så sätt tillgängligt och därmed pålitligt. Behov av service kan analyseras, installationer som inte fungerar kan identifieras och man kan testa olika åtgärder för att nå mål för inneklimat och en ansvarsfull energianvändning.

 

En ökad medvetenhet trots låga energipriser och att ta ansvar för energianvändning

Oavsett elmarknadspriser eller andra energipriser ska man ha kontroll över en fastighets energianvändning och dt finns tekniska lösningar som gör detta till helt okej villkor. Vårt system behovsanpassas efter hur den aktuella lokalen används. Studier visar att närvarograden i en fastighet når högst 60% (genomsnittlig nivå på ca 35%) under dagtid. Lokaler och andra utrymmen som inte används bör naturligtvis inte ventileras som vid normal aktivitet. Flertalet kommersiella fastigheter följer liknande mönster där graden av användandet varierar över dagen och med variationer i verksamheten över året. Här behövs en smart klimatkontroll.

Låg energianvändning

En fastighet behöver faktiskt inte använda 143,5 kWh/kvm och år (enligt Energimyndighetens STIL-undersökningar) som undersökningar pekar på. Idag kan klimatsystem ge oerhört nöjda hyresgäster vid en energianvändning under 53 kWh/kvm och år även om byggnaden är byggd på 60-talet utan tilläggsisolering. 

Behov av tilläggsvärme eller kyla

Låga tilluftstemperaturer fungerar väldigt bra med våra lösningar och möjliggör ett lägre luftflöde i systemet. Lägre flödesnivåer resulterar i sin tur i en väldigt effektiv värmeåtervinning. Det kan till och med visa sig att det inte behövs installeras någon utrustning för uppvärmning utöver värmeåtervinningen och att den kraftigt undertempererade tilluften endast behöver ökad kylkapacitet installerad om klimatet måste hållas vid normal komfortnivå vid extrema förhållanden.

Hur menar vi?

Jo, om utetemperaturen är över 21 grader är det inte möjligt att kyla via tilluft eftersom det skapar stora luftflöden. Detta vet ett smart klimatstyrningssystem och försöker därför inte kyla med tilluft över en angiven nivå. En uppmätt koldioxidhalt över börvärdet kommer däremot alltid att öka luftflödet upp till ett maxflöde.

Vid ombyggnad

Våra lösningar utvecklas för att undvika ombyggnation av kanalsystem. Våra tilluftsdon arbetar över ett stort flödesintervall men klarar även att strypa bort ett stort statiskt tryck, vilket kan vara lösningen som gör att man  kan behålla delar av ett befintligt äldre kanalsystem. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför våra system som tex förser ett typiskt cellkontor med ett kylbehov via tilluften  på c:a 500 W vid en ljudnivå på 35 dB(A). Detta vid ett relativt högt kanaltryck.

Vad ska man tänka på i samband med investeringsbeslut?

Erfarenhetsmässigt tittar många ganska snävt på initiala investeringskostnader och möjlig energibesparing i kr/år när det gäller att räkna på och presentera investeringsförslag kring ventilation och klimatstyrning. En sådan snäv analys kan leda till att man inte tänker på, eller missar, det fulla värdet av förslaget. Vi anser att det finns många faktorer som bidrar till ett ökat fastighetsvärde och en rad positiva konsekvenser att tänka på i samband med investeringsbeslut och inneklimat:

  • En helhetslösning där behovet av kyla också beaktas
  • Förbättrad komfort för hyresgästerna motiverar kanske högre hyresnivåer och bemöts mer positivt
  • En effektiv klimatstyrning ger ökad produktivitet. En temperaturdiff på fyra grader upp eller ner sänker nämligen produktiviteten med ca 5% medan friskluft ökar produktiviteten med ca 3%
  • En modernt utrustad fastighet kan övervakas via webben vilket sänker kostnader för drift och underhåll. Löpande optimering och felsökning fixas på bråkdelen av den tid som annars krävs vid datainsamling och analys
  • Nya ventilationslösningar är tystare. Detta sänker kostnader för sjukfrånvaro som orsakas av stress och buller

Summa summarum; Ny teknik, bättre komfort, lägre driftskostnader, minskad energianvändning, högre lokalutnyttjande, intressantare lokaler för hyresgästen som trivs ännu bättre och mindre vakanser. Så stavar vi på Lindinvent till en bra investering!

 

 

Exempel på registrerad närvaro under perioden januari till september i en kontorsfastighet (maxnivå ca 50%)

Exempel på registrerad närvaro under perioden januari till september i en kontorsfastighet (maxnivå ca 50%)

Om en lokal är tom kan ventilationen normalt sänkas radikalt för att minska energianvändningen. På motsvarande sätt kräver hög närvaro och aktivitet ökad ventilation. Ett smart klimatsystem tar hänsyn till närvarograden som blir avgörande för hur stor total kyl- och värmeeffekt som behövs för att bibehålla önskat klimat.


Lindinvents system har inbyggda eller externa närvarogivare installerade. Dessa ger väldigt bra förutsättningar för att följa och bestämma närvarograden på rumsnivå men även på  på aggregerad nivå för hela fastigheten.