Behovsstyrda ventilationslösningar för skolmiljöer

Skolan skall vara en trevlig och effektiv plats med de bästa förutsättningarna för inlärning. För att skapa den miljön krävs ett bra inneklimat. Forskning visar nämligen att barn presterar bättre i klassrum med bra ventilation som håller dem pigga och alerta hela dagen.

Högre inlärningsförmåga med lägre energianvändning

I en rapport från Svensk Ventilation kan man läsa om inomhusluftens betydelse för en optimal arbetsmiljö i skolan. Tillsyn av ventilation och luftkvalitet i skolor bygger dels på systemtillsyn, på kontroll av vilka rutiner för ventilationen som finns i verksamhetsutövarens egenkontrollprogram och dels på faktiska inspektioner i lokalerna. I skolor ska OVK utföras var tredje år enligt Boverkets regler. I skolans egenkontrollprogram gällande ventilation/luftkvalitet bör det finnas skriftliga rutiner för att löpande kontrollera att ventilationens funktion och luftkvaliteten i övrig är så bra att inte det finns någon risk för elevernas hälsa. 

Krav på luftväxling, ljud och temperatur

Luftflödet ska vara 7 l/s och person och 0,35 l/s och kvadratmeter och ljudnivån ska inte överstiga 30 dB (A) , vilket är väldigt tyst. Ljudkravet för kontor ligger enligt gällande normer på 35 dB(A) och då 3 dB(A) motsvarar en fördubbling är det nästan "4 ggr så tyst" i skolor. Det finns inga krav på att ventilation skall vara igång dygnet runt. 

Det finns inga fastlagda temperaturkrav och därför installeras nästan aldrig kyla i förskolor och grundskolor. Detta kan bli ett problem när man av arkitektoniska skäl väljer stora glasytor. Många lärare eller kontorsanställda som inte är lediga under sommarmånaderna kan uppleva bristen på kyla som besvärligt. Därmed blir solavskärmning desto viktigare för att klara en dräglig rumstemperatur under maj/juni och augusti/september. Med krav på mycket dagsljus blir automatisering av solavskärmning en central fråga.

Fasta eller variabla luftflöden?

För att möta kravet på 7 l/s och person kan man antingen låta rummen ha flöden motsvarande 30 personer x 7 l/s hela arbetsdagen eller så styr man luftflödena efter behov med exempelvis närvarodetektor eller koldioxidgivare. 

7 l/s motsvarar ca 1000 ppm koldioxid och är ett föreskrivet krav. Att reglera mot 1000 ppm medför alltså en steglös reglering av luftflödet och därmed anpassning till om det är 2 , 10 eller 30 elever i skolsalen. En närvarodetektor kan inte skilja på om det är 1 eller 30 elever närvarande. Detta ger olika energianvändning och kan dessutom medföra att man upplever luften onödigt torr under vinterhalvåret om man ventilerar för mycket.

Sintef i Norge har gjort en studie på energianvändning på de olika alternativen närvarodetektor (DCV-IR) och koldioxid (DCV-CO2). Se grafen här till höger. Det är tydligt att man sparar mycket energi på att välja behovsstyrd ventilation jämfört med konstanta luftflöden, oavsett givare, men man sparar klart mest med koldioxidgivare.

Hur många elever är i skolan & hur många rum är belagda?

Det har gjorts en mängd studier på detta ämnet. Slutsatsen är att färre än man tror är närvarande och skolsalarna/rummen används mindre än man anat. Grafen till vänster visar beläggningen av använda skolsalar på en högstadieskola.  Att skolsalarna exempelvis är nästan helt tomma efter kl 14.30 på onsdagar är något som visar hur viktigt det är att aggregaten styrs efter de behov som finns och inte efter en fast tidkanal som inte följer skolschemat. Att utnyttja möjligheten att låta temperaturen i rummen sjunka till ett ekonomiläge är något som också sparar energi.

Hur säkerställer vi ett bra inneklimat?

Ett bra inneklimat och bra ventilation är en förutsättning för optimal inlärning och att eleverna ska må bra.  Är det bara genom kostsam OVK besiktning som vi vet om det är ok?

Nej, då blir återkoppling för långsam och otillräcklig. Med styrsystem som är uppkopplade mot ett intuitivt webbgränssnitt kan driftstekniker på några minuter kontrollera luftmängder, koldioxidnivåer, tryck och närvaro i lokalerna. Detta gör att de kan verifiera och justera systemet direkt via en surfplatta och därmed blir allt enklare, tydligare och bättre. Webbgränssnittet kan också användas för att utvärdera bokningsstatus om man använder sig av integration mot bokningssystem, lokalutnyttjande m.m.

Svensk Ventilation om skolmiljön

Tillsyn av ventilation och luftkvalitet i skolor bygger dels på systemtillsyn, på kontroll av vilka rutiner för ventilationen som finns i verksamhetsutövarens egenkontrollprogram och dels på faktiska inspektioner i lokalerna. I skolor ska OVK utföras var tredje år enligt Boverkets regler.
I skolans egenkontrollprogram gällande ventilation/luftkvalitet bör det finnas skriftliga rutiner för att löpande kontrollera att ventilationens funktion och luftkvaliteten i övrig är så bra att inte olägenhet för människors hälsa uppkommer. Nedan kan du läsa om kommunernas syn på arbetsmiljön i landets skolor och förutsättningarna att få ta del av det nya statsstödet till skolrenoveringar 

 

 

Skolan skall vara en trevlig och effektiv plats optimerad för inlärning

För att skapa en sådan miljö krävs ett bra inneklimat och forskaren David Wyons rapport visar att barn presterar bättre i bra ventilerade klassrum och dessutom minskar allergiproblemen. Rätt temperatur och luftkvalitet i klassrummet höjer elevernas prestationsförmåga med hela 30 %. Att samtidigt svara på miljökraven och hålla energiförbrukningen på minimala nivåer kan verka omöjligt. Med lägre inomhustemperatur och högre luftkvalitet ökar prestationsförmågan. Elever med svag inlärningsförmåga får det ännu svårare i dåligt inomhusklimat något som alltså går att påverka.

Experimenten gjordes på uppdrag av ASHRAE, den amerikanska VVS-tekniska föreningen, med syftet att se hur lufttemperatur och uteluftstillförsel påverkade prestationerna. Vare sig lärare eller elever visste om att de ingick i en studie. Skolan hade, som de flesta andra skolor, klassrummen i söderläge med stora glaspartier och bra ljus, samt en utomhusluft som var ren eftersom skolan låg nära havet. En lufttemperatur på 20 grader i klassrummet upplevde eleverna som precis lagom. Steg den till 25 upplevdes det bara som lite för varmt.

Normalt låg inomhustemperaturen på 23,5 grader. Vi tog ned den till 20 grader och vår forskning visade att för varje grad vi sänkte temperaturen, förbättrades prestationerna med 3,5 procent. Om vi utgår från att temperaturen en riktigt varm sommardag kommer upp i 30 grader i ett klassrum, så sjunker prestationsförmågan med 35 procent hos eleverna, berättar David Wyon." Källa: Svensk Ventilation

Artiklar:

 

 

Bra luft i klassrummet ger 30 procent bättre studieresultat

 

Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan

 

 

 

Bedömning av ventilation/luftkvalitet

Tillsyn av ventilation och luftkvalitet i skolor bygger dels på systemtillsyn, på kontroll av vilka rutiner för ventilationen som finns i verksamhetsutövarens egenkontrollprogram och dels på faktiska inspektioner i lokalerna.

Riktvärden om vilka luftflöden som behövs i skolor och annan information som är viktig att känna till tillsyn:
Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2014:18 om ventilation
Kompletterande vägledning om ventilation

BBR, Boverkets byggregler

Detta regelverk innehåller föreskrifter och allmänna råd till Plan och Bygglagen, PBL. Lagtexten är allmänt hållen och ger få specifika siffervärden:

”Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa häl-soeffekter eller besvärande lukt.”

När det gäller luftflöden anges följande:
”Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används.”

Eftersom det nästan inte ges några specifika krav skall man kunna verifiera att man uppfyller lagen. Detta kan göras genom beräkningar eller mätningar men även genom att följa råd och föreskrifter från verk och myndigheter.


BFS, Boverkets författningssamling

Boverket ger även ut föreskrifter om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, som skall göras vart tredje år för skolor. Vid en OVK- besiktning skall det verifieras att samhällets krav om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö med avseende på luft uppfylls.

AFS, Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverket har i uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Det finns ett åttiotal föreskrifter som handlar om olika saker som avser arbetsplatser. Arbetsmiljölagen gäller delvis även utanför yrkeslivet, elever, vårdtagare och värnpliktiga likställs i vissa avseenden med arbetstagare. I skolans lokaler gäller därför Arbetsmiljöverkets föreskrifter även för ele-vernas arbetsmiljö. Den föreskrift som är mest relevant vad avser ventilation är:

• Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2

Här finns råd om luftflöden per person, högsta CO2-halt, lägsta frånluftflöde för vissa lokaler etc. Det finns även krav på utformning av skyddsventilation som dragskåp och dragbänkar.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att ta fram och sprida vetenskapligt grundad kunskap som främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador. Folkhälsomyndigheten ger ut skrifter i en författningssamling och har gett ut en skrift som specifikt avser ventilation.

• FoHMFS 2014:18, Allmänna råd om ventilation

I avseendet skolor kan denna sammanfattas så här:
”I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så att hänsyn också tas till förore-ningar från andra källor än människor. Om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 1 000 parts per million (ppm), bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är till-fredsställande.”

Filmer

Här kan du se hur våra system fungerar. TTD är idag ersatt av TTC . Vi har även ett nytt tilluftsdon ISQ.

LINDINSCHOOL - Ett helhetskoncept för inneklimat i skolmiljö 

 

Lindinvent - när behovet får styra

Reaktivt spaltdon 50 l/s (ca 40% av maxflöde)
Dysdon 45l/s (ca 40% av maxflöde)

TTD - Aktivt tilluftsdon för energieffektiv ventilation 

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN