Standard - Låg takhöjd, takdon - Låg takhöjd, väggdon

Ventilation

Tilluftsdonet TTC styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Det tomma rummet går i ekonomiläge och sätts i komfortläge då närvarodetektorn känner av närvaro (efter inställbar tidsfördröjning). Flödet höjs då till ett närvaroflöde (typiskt 10-12 l/s), vid överskottsvärme ökas luftflödet för att nå rätt temperatur. För maximal energibesparing används starkt undertempererad luft som reducerar fläktelsanvändningen då flödena blir lägre.

Tyst

Donets utförande gör att donet kan strypa bort väldigt höga tryck utan ljudproblem, vilket gör att det passar bra vid renoveringsprojekt då man kan nyttja befintliga kanaler utan risk för alltför höga ljudnivåer.

Värme

Donet kan styra värme i sekvens med radiatorställdon och fungerar även med termostater, men då har man svårare att nyttja ekonomiläge vid frånvaro och det kan finnas risk för att värme och kyla arbetar samtidigt. Detta scenario kan lätt upptäckas med vår webbserver LINDINSPECT. 
TTC kan också arbeta med övertempererad luft med bra blandning, men kan inte tilluftstemperaturen anpassas för olika delar av fastigheten tenderar det bli en ganska "trubbig" lösning.

Belysning

Belysningsstyrning med hjälp av reläboxen CBR gör belysningsstyrningen enkel och billig, och nyttjar man en strömbrytare för aktiv tändning och låter närvarodetektorn släcka, visar det sig enligt forskning att glasandelen i fasaden måste överstiga 40% för att det skall löna sig med dagsljuskompensering.

Flexibilitet

Då tilluftsdonet har alla givare inbyggda och inte kräver några installationer på väggarna blir flexibiliteten väldig hög. Dessutom blir det väldigt enkelt att hantera om väggar skall flyttas eller rivas. Att givarna inte sitter på väggen ger även snabbare tidskonstant på temperaturgivare och man slipper eventuella skador på dem.

Skissen visar ett cellkontor som utrustats med Lindinvents aktiva tilluftsdon TTC. TTC erbjuder en lösning där klimatet i det enskilda rummet kan anpassas med hjälp av det variabla tilluftsflödet och logik för att styra anslutna ventilställdon.

 

Funktion

TTC styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Luftmängden i rummet styrs genom att aktivt öka eller minska höjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödesgivare tillsammans med en encoder på spjällmotorn sörjer för en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från 3 olika flödesnivåer: minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. till ett minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet (7 l/s, person + 0,35 l/s, m2 ). Vid överskottsvärme eller hög CO2-halt (kräver att en CO2-givare är installerad) ökas luftflödet upp till maxflödet för att nå börvärden. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning. För att minimera energianvändningen används starkt undertempererad luft som reducerar behovet av el till fläktar.


Frånluft via överluft till korridor

Frånluftsbalanseringen i rummet sker via ett överluftsdon till korridoren. Frånluftsdon kan vara placerade i den angränsande korridoren där det smarta spjället DCV-BL balanserar det summerade tilluftflödet från flera rum. Tilluftsflöden och frånluftsflöden kommuniceras digitalt via CAN-buss.

Tilläggsvärme eller kyla

En uppsättning justerbara P-band används av TTC för att reglera kontorets klimat på ett sätt som undviker parallell uppvärmning och kylning. TTC aktiverar ställdon för värme (SV) när tilluften inte kan hålla klimatet i enlighet med börvärden. Här finns inget extra kylsystem installerat. En kallrasfunktion kan implementeras.

Givare

Signaler från inbyggda givare används av TTC för att reglera rumsklimatet efter inställda börvärden och P-band.

Belysning

Tilluftsdonet TTC kan flexibelt styra kontorets belysning via närvarogivare eller via signaler från andra styrenheter. Önskas en mer avancerad belysningslösning, med scener m.m., kan belysningsstyrning SBD användas för en DALI-lösning.

Kabeln som används vid uppbyggnad av CAN-slingan är genomgående en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Via kopplingsboxen (CBX) ansluts aktiva don och andra noder till en och samma CAN-buss för att tillsammans skapa en slinga av samverkande noder. Se handboken för projektering om du vill veta mer detaljerat om nedanstående.

Kabellängder

CAN-busskabeln kan dras långa avstånd i kommunikativt avseende men man måste alltid överväga spänningsfallet för att strömförsörjningen ska vara på acceptabla nivåer.

Strömförsörjning och transformatorer

I en normal situation installeras en transformator 230/24VAC per 12 - 15 aktiva don eller noder på CAN-bussen. Det är en tumregel som gäller på korta avstånd mellan produkterna. 

Installationsprinciper för enklaste/billigaste montage

Istället för att dra kabeln på stege utanför cellkontor, som i typrummet, kan man dra kabeln i linje inne i rummet. Skall dosan för belysningsstyrning (CBR) installeras kan montageplåt FMP-produkt användas för snabbare montagetider

Guide vid inkoppling

Som guide vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Luftrörelser

TTC ger en cirkulär, kall och frisk tilluftsström längs taket i alla riktningar och rumsluften blandas med friskluft. Luften är isoterm redan efter ca 1,5 meter från utloppet på donet. Konstruktionen, med rörliga lameller, bibehåller lufthastigheten även vid väldigt låga luftflöden. Det upprätthåller dessutom en effektiv injektion av rumsluft i friskluften. Det är så här TTC arbetar för att förhindra att kalluft faller ner och skapar kalldrag direkt under donet och obehag för den som befinner sig under det.

Ladda ner utförlig CFD-körning här.

Rapporten visar att luften från donet strömmar nedåt utanför vistelsezonen längs väggarna för att sedan, omblandad med rumsluft,  strömma uppåt mot donet genom vistelsezonen vilket är de önskade och förväntade luftrörelserna. Vistelsezonen definieras som 20 cm från innerväggarna och 50 cm från ytterväggarna.

Ytterst få klagomål 

Vi har  sedan 1995 installerat oerhört många TTC-don i olika typer av utrymmen. Antalet klagomål gällande kalldrag där Lindinvents TTC-lösning är installerad är  ytterst få. Systemet fungerar!