Standard - Låg takhöjd, takdon - Låg takhöjd, väggdon

Ventilation

Tilluftsdonet styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för bl.a. närvaro, temperatur och flöde. Ett rum utan närvaro ställs i ekonomiläge. Då närvaro detekteras ställs donet i komfortläge. Flödet höjs vid komfortläge till ett närvaroflöde (typiskt 10-12 l/s) som vid överskottsvärme ökas för att bibehålla börvärdet för temperatur. För maximal energibesparing arbetar donet med starkt undertempererad tilluft vilket medger lägre luftflöden vilket i sin tur reducerar behovet av fläktel till aggregat.

Tyst

Donets utförande gör att det kan strypa bort höga tryck utan ljudproblem, vilket gör att donet också kan lämpa sig för renoveringsprojekt där befintliga kanaler kan användas utan risk för alltför höga ljudnivåer.

Värme

Värme styrs i sekvens via anslutet ventilställdon. Termostat på radiatorn fungerar också men då har man svårare att nyttja ekonomiläge vid frånvaro och det kan finnas risk för att värme och kyla arbetar samtidigt. Detta scenario kan lätt upptäckas med vårt webbaserade visualiseringsverktyg  LINDINSPECT. 
Donet kan också arbeta med övertempererad luft, men om inte tilluftstemperaturen kan anpassas för olika delar av fastigheten tenderar det bli en "trubbig" lösning.

Belysning

En belysningslösning via donet och ansluten reläboxen CBR erbjuder en bra men begränsad lösning relativt den som kan åstadkommas via Lindinvents styrenhet för DALI-belysning. Dagsljuskompensering efterfrågas kanske. Nyttjar man en strömbrytare för aktiv tändning och låter närvarodetektorn släcka, visar det sig enligt forskning att glasandelen i fasaden måste överstiga 40% för att det skall löna sig med dagsljuskompensering.

Flexibilitet

Då tilluftsdonet har alla nödvändiga givare inbyggda och därmed inte kräver tillkommande installationer på väggarna blir flexibiliteten hög vid behov av ombyggnad. Det blir relativt enkelt att hantera väggar som skall flyttas eller rivas. Att givarna inte sitter på väggen ger även snabbare tidskonstant på temperaturgivare och man undviker eventuella skador eller åverkan på dessa utrustningar.

Skissen visar ett cellkontor som utrustats med Lindinvents aktiva tilluftsdon. Donet erbjuder en lösning där klimatet i det enskilda rummet kan anpassas med hjälp av det variabla tilluftsflödet och logik för att styra anslutet ventilställdon.

 

Funktion

Donet styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Luftmängden i rummet styrs genom att aktivt öka eller minska höjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödesgivare tillsammans med en encoder på spjällmotorn sörjer för en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från 3 olika flödesnivåer: minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. till ett minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet (7 l/s, person + 0,35 l/s, m2 ). Vid överskottsvärme eller hög CO2-halt (Plats för ett expansionskort med CO2-givare finns i donet) ökas luftflödet upp till maxflödet för att nå börvärden. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning. För att minimera energianvändningen används starkt undertempererad luft som reducerar behovet av el till fläktar.


Frånluft via överluft till korridor

Frånluftsbalanseringen i rummet sker via ett överluftsdon till korridoren. Frånluftsdon kan vara placerade i den angränsande korridoren där det smarta spjället DCV-BLb balanserar det summerade tilluftflödet från flera rum. Tilluftsflöden och frånluftsflöden kommuniceras digitalt via CAN-buss.

Tilläggsvärme eller kyla

En uppsättning justerbara P-band används av rumsklimatsregulatorn i donet för att reglera kontorets klimat på ett sätt som undviker parallell uppvärmning och kylning. Donet aktiverar ställdon för värme (SV) när tilluften inte kan hålla klimatet i enlighet med börvärden. Här finns inget extra kylsystem installerat. En kallrasfunktion kan implementeras.

Givare

Signaler från inbyggda givare i donet används för att reglera rumsklimatet efter inställda börvärden och P-band.

Belysning

Tilluftsdonet kan flexibelt styra kontorets belysning via närvarogivare eller via signaler från andra styrenheter. Önskas en mer avancerad belysningslösning, med scener m.m., kan belysningsstyrning SBD användas för en DALI-lösning.

Kabeln som används vid uppbyggnad av CAN-slingan är genomgående en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Via kopplingsboxen ansluts det aktiva donet och andra noder till en och samma CAN-buss för att tillsammans skapa en slinga av samverkande noder. Se projekteringsanvisningen El om du vill veta mer detaljerat om nedanstående.

Kabellängder

CAN-busskabeln kan dras långa avstånd i kommunikativt avseende men man måste alltid överväga spänningsfallet för att strömförsörjningen ska vara på acceptabla nivåer.

Strömförsörjning och transformatorer

I en normal situation installeras en transformator 230/24VAC per 12 - 15 aktiva don eller noder på CAN-bussen. Det är en tumregel som gäller på korta avstånd mellan produkterna. 

Installationsprinciper för enklaste/billigaste montage

Istället för att dra kabeln på stege utanför cellkontor, som i typrummet, kan man dra kabeln i linje inne i rummet. Skall en reläbox för belysningsstyrning  installeras kan montageplåt FMP-produkt användas för en minskad montagetid.

Guide vid inkoppling

Som guide vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Luftrörelser

Lindinvents aktiva don ger en kall och stark tilluftsström längs taket i alla riktningar vilket medför en effektiv omblandning av rumsluften. Luften är isoterm redan efter ca 1,5 meter från utloppet på donet. Konstruktionen med rörliga lameller i spridardelen, som är utmärkande för samtliga tilluftsdon från Lindinvent, bibehåller lufthastigheten även vid låga luftflöden vilket både upprätthåller en effektiv medinjektion av rumsluft och medför att risken för kallras under donet kan undvikas. Donets konstruktion medger alltså samtidigt låga flöden och en starkt undertempererad tilluft vilket starkt bidrar till en lägre energianvändning.

Ladda ner utförlig CFD-körning här.

Rapporten visar att luften från donet strömmar nedåt utanför vistelsezonen längs väggarna för att sedan, omblandad med rumsluft,  strömma uppåt mot donet genom vistelsezonen vilket är de önskade och förväntade luftrörelserna. Vistelsezonen definieras som 20 cm från innerväggarna och 50 cm från ytterväggarna.

Ytterst få klagomål 

Lindinvent har  sedan 1995 installerat över 200 000 don i olika typer av utrymmen. Antalet klagomål gällande kalldrag är ytterst få. Systemet fungerar!