Standard - Låg takhöjd, takdon - Låg takhöjd, väggdon

Utrustning

Det väggmonterade aktiva tilluftsdonet ISQ-V installeras då takhöjden inte är tillräcklig för ett takmonterat don. Väggdonet har, liksom det aktiva takmonterade donet,  nätverkskoppling och nödvändiga givare för smart rumsklimatstyrning.

Inbyggda givare

Donet har inbyggda givare för tryck, luftflöde, kanaltemperatur, rumstemperatur och närvaro. Donet kan enkelt utrustas med en inbyggd koldioxid- och fuktgivare.

Sämre omblandning och dragrisk

Ett väggmonterat don ger en sämre omblandning än takmonterade don. Donet kan ge dragproblem som bör uppmärksammas. Se våra CFD körningar.

Ställbart raster

För att kunna rikta luften i önskad riktning finns ett ställbart raster.

Ett cellkontor som utrustats med Lindinvents aktiva väggtilluftsdon ISQ-V. Väggdonet erbjuder en lösning där klimatet i rummet kan anpassas med hjälp av ett variabelt tilluftsflöde och donets inbyggda logik för att ställa driftslägen och styra anslutna ventilställdon.

 

Funktion

ISQ-V styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Luftmängden i rummet styrs genom att aktivt höja eller sänka höjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödesgivare tillsammans med en encoder på spjällmotorn sörjer för en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från 3 olika flödesnivåer: minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. till ett minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet (7 l/s, person + 0,35 l/s, m2 ). Vid överskottsvärme eller hög CO2-halt (kräver att en CO2-givare är installerad) ökas luftflödet upp till maxflödet för att nå börvärden. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning. För att minimera energianvändningen används starkt undertempererad luft som reducerar behovet av el till fläktar.

Frånluft via överluft till korridor

Frånluftsbalanseringen i rummet sker via ett överluftsdon till korridoren. Frånluftsdon kan vara placerade i den angränsande korridoren där det smarta spjället DCV-BLb balanserar det summerade tilluftflödet från flera rum. Tilluftsflöden och frånluftsflöden kommuniceras digitalt via CAN-buss.

Tilläggsvärme eller kyla

En uppsättning justerbara P-band används av rumsklimatregulatorn i donet för att reglera klimatet på ett sätt som undviker parallell uppvärmning och kylning. ISQ-V aktiverar ställdon för värme (SV) när tilluften inte kan hålla klimatet i enlighet med börvärden. Här finns inget extra kylsystem installerat. En kallrasfunktion kan implementeras.

Givare

Signaler från inbyggda givare används för att reglera rumsklimatet enligt börvärden.

Belysning och annan kringutrustning

Tilluftsdonet  är utrustat med funktioner för belysning via närvarogivaren eller via signaler från andra styrenheter. Belysningar, tryckknappar och annan kringutrustning (En rad reläboxar finns som tillbehör) ansluts till det aktiva donet via kopplingsbox CBD. Det aktiva donet ansluts till kommunikationsslingan via kopplingsboxen.

Kabeln som används vid uppbyggnad av CAN-slingan är genomgående en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Via kopplingsbox CBD ansluts donet och andra noder till en och samma CAN-buss för att tillsammans utgöra en slinga av samverkande noder. Se elprojekteringshandboken för mer detaljer om nedanstående.

Kabellängder

CAN-busskabeln kan dras långa avstånd med avseende på kommunikation men för att strömförsörjningen ska vara på acceptabla nivåer måste spänningsfallet övervägas. 

Strömförsörjning och transformatorer

I en normal situation installeras en transformator 230/24 VAC per 12 till 15 aktiva don eller noder på CAN-bussen. Det är en tumregel som gäller på korta avstånd mellan produkterna. 

Installationsprinciper för enklaste/billigaste montage

Istället för att dra kabeln på stege utanför cellkontor, som i typrummet, kan man tänka sig att dra kabeln i linje inne i rummet. Skall CBR dosan installeras för belysningsstyrning kan montageplåt FMP-produkt användas för att korta ned montagetider.

Bakkantsinblåsning är inte helt lätt och speciellt svårt blir det om man önskar behovsstyra luftflödet med kall luft. Omblandningen i vinterfallet blir dålig och i sommarfallet riskerar man drag.

Ladda ner CFD-körning för Väggdon cellkontor

Som körningen visar skapar värmelasternas konvektion en strömning mot donet som gör att den kalla luften trycks ner mot golvet vid låga flöden (vinterfallet).

För att råda bot på situationen rekommenderas att rikta rastret mot väggen utan skrivbord för att på så sätt skapa en rotation av luften i rummet. Detta tillvägagångssätt fungerar bara i cellkontorsliknande rum (t.ex. hotell/vårdrum) och inte alls i öppna landskap eller konferensrum.

.