Standard - Låg takhöjd, takdon - Låg takhöjd, väggdon

Utrustning i ett cellkontor med låg takhöjd för att styra ventilation, kyla och värme via det aktiva donet TTC.

TTC kan monteras utan donlåda direkt i en rektangulär kanal med låg bygghöjd. För montaget används donadapter DAB. Lösningen ger samma fina funktion som med ett vanligt takdon. Den platta kanalen behöver bara vara 80 mm hög för TTC-250 respektive 120 mm för TTC-400. Funktionen blir likt ett standard kontorsrum och ger många fördelar jämfört med ett väggdon; betydligt bättre spridningsbild, bättre temperaturhomogenitet och mindre dragrisk.

Den här lösningen, till skillnad från väggdon, fungerar även för landskapslösningar med låg takhöjd. 360° luftspridningen gör att problem med krockande luftstrålar försvinner vid normala kylbehov. Detta händer inte med väggdon.

Överhörning?

Eftersom anslutningskanalen bara behöver bygga 80 respektive 120 mm kan man ofta förlägga den ovanför ett undertak även i rum med begränsad takhöjd. Monteras den rektangulära kanalen fritt i rummet skall man tänka på risken för överhörning till angränsande  rum på grund av flanktransmission genom kanalen.

Ett cellkontor som utrustats med Lindinvents aktiva tilluftsdon TTC monterat via donadapter DAB i fyrkantskanal. TTC erbjuder en lösning där klimatet i det enskilda rummet kan anpassas med hjälp av det variabla tilluftsflödet och donets inbyggda logik för att styra anslutna ventilställdon.
Funktion

TTC styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Luftmängden i rummet styrs genom att aktivt höja eller sänka höjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödesgivare tillsammans med en encoder på spjällmotorn sörjer för en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från 3 olika flödesnivåer: minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. till ett minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet (7 l/s, person + 0,35 l/s, m2 ). Vid överskottsvärme eller hög CO2-halt (kräver att en CO2-givare är installerad) ökas luftflödet upp till maxflödet för att nå börvärden. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning. För att minimera energianvändningen används starkt undertempererad luft som reducerar behovet av el till fläktar.

Frånluft via överluft till korridor

Frånluftsbalanseringen i rummet sker via ett överluftsdon till korridoren. Frånluftsdon kan vara placerade i den angränsande korridoren där det smarta spjället DCV-BL balanserar det summerade tilluftflödet från flera rum. Tilluftsflöden och frånluftsflöden kommuniceras digitalt via CAN-buss.

Tilläggsvärme eller kyla

En uppsättning justerbara P-band används av TTC för att reglera kontorets klimat på ett sätt som undviker parallell uppvärmning och kylning. TTC aktiverar ställdon för värme (SV) när tilluften inte kan hålla klimatet i enlighet med börvärden. Här finns inget extra kylsystem installerat. En kallrasfunktion kan implementeras.

Givare

Signaler från inbyggda givare används av TTC för att reglera rumsklimatet enligt börvärden.

Belysning och annan kringutrustning till TTC via kopplingsbox CBX

Tilluftsdonet TTC kan flexibelt styra kontorets belysning via närvarogivaren eller via signaler från andra styrenheter. Belysningar, tryckknappar och annan kringutrustning (En rad reläboxar finns som tillbehör) ansluts till det aktiva donet via kopplingsbox CBX. Det aktiva donet ansluts till kommunikationsslingan via kopplingsbox CBX

I rum med låg takhöjd vill man oftast dölja elinstallationen. Kabeln dras därför genom den platta kanalen och mynnar i sidan på anslutningslådan PBFA. Alternativt monteras ett undertak som ligger dikt mot den platta kanalen. Då förloras ca 100 mm takhöjd men å andra sidan vinner man att alla installationer kan döljas ovan undertak.

Kabeln som används vid uppbyggnad av CAN-slingan är genomgående en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Via kopplingsboxen (CBX) ansluts aktiva don och andra noder till en och samma CAN-buss för att tillsammans utgöra en slinga av samverkande noder. Se elprojekteringshandboken för detaljer om nedanstående

Kabellängder

CAN-busskabeln kan dras långa avstånd med avseende på kommunikation, men för att strömförsörjningen ska vara på acceptabla nivåer måste spänningsfallet övervägas. 

Strömförsörjning och transformatorer

I en normal situation installeras en transformator 230/24VAC per 12 till 15 aktiva don eller noder på CAN-bussen. Det är en tumregel som gäller på korta avstånd mellan produkterna. 

Installationsprinciper för enklaste/billigaste montage

Istället för att dra kabeln på stege utanför cellkontor, som i typrummet, kan man tänka sig att dra kabeln i linje inne i rummet. Skall CBR dosan installeras för belysningsstyrning kan montageplåt FMP-produkt användas för att korta ned montagetider.

Platta kanalen gör att en takspridare kan användas och därmed fås en bättre omblandning mm.

Ladda ner fullständig CFD-körning här.