Återbruk - borde vara din första tanke!

Oavsett vilken klimatstyrningsapparat du har - ventilationsdon, kylbafflar, fläktluftkylare eller fasadapparater så är det viktigt att reducera energianvändningen. I dessa tider med hybridarbete och lägre närvarograd på kontoret så är inte systemlösningar som bygger på tidsstyrning så effektiva. 

Ett måste att återbruka

Att vi inte bara kan riva och bygga nytt tjusigt har vi alla blivit varse. Det är stora mängder koldioxid som kan sparas om vi återbrukar så mycket vi kan. Hur är det då med ny teknik kontra gammal? Är den nya så mycket bättre att jag måste slänga den gamla produkten? Vi har utvecklat ett antal produkter och koncept för att kunna behålla den gamla produkten men med hjälp av fler sensorer och smart styrning kunna kräma ut mycket mer av den befintliga produkten.

Tidsstyrning är förlegat
Att starta fläkten för ventilation kl 7 och stänga av den 19 varje dag och att utgå från att det är det bästa fungerade kanske på 80-talet men nu är det tokigt. Skall vi nå klimatneutralitet i byggsektorn så måste vi styra ventilation, belysning, värme och kyla smartare och utifrån behovet. Samma sak gäller även solavskärmning och andra energikrävande resurser.  Med nya sensorer som är känsligare och dessutom billigare än förr så finns alla möjligheter att styra smartare.  Med smartare mjukvara så går kan vi även trimma nyare fastigheter ytterligare.

Klimatpåverkan från material
Men det är inte bara energianvändningen som har negativ påverkan på vårt klimat. Att slänga ut en 30-kilo tung kylbaffel med alla transporter och tillverkningsprocesser som krävs för att producera en ny med något bättre funktion är en stor belastning för miljön. Att enbart förse byggnaden med fler sensorer och sedan styra centrala system utifrån detta ger såklart viss energiförbättring. Men det går t ex inte att sänka ventilationsaggregatets tryck/flöde centralt för att 50% av rummen är tomma då funktionen i en kylbaffel kräver rätt drivtryck för att kylbatteriet skall fungera korrekt. 

Våra lösningar för att effektivisera och digitalisera olika "klimatburkar" hittar du i de olika flikarna här bredvid.

Smartare styrning ger resultat

Det finns väldigt många passiva kylbafflar som har luftflöden som är ganska höga i utrymmen som är dåligt nyttjade. Luftflödet i baffeln är både knutet till att ge tillräcklig luftväxling för brukarna men också för att kunna leverera den kyla som behövs. Utan tillräckligt flöde förlorar baffeln sin kyleffekt även vad gäller kylan som kommer från vätskan. Att kunna reducera luftflödena ger stor besparing men även att kunna anpassa temperaturen beroende på om det finns personer i rummet ger stor besparing. Varför hålla 22 grader när personen är på möte, semester, jobbar hemma eller är sjuk? Det är ganska liten del av veckans 168 timmar som det faktiskt är personer på plats... Och när de väl är på plats vill de ha rätt mängd luft och rätt temperatur. 

Fler sensorer ger ökad funktionalitet
Med våra lösningar för styrning av bafflar fås sensorerna för att kunna styra baffeln på det mest energieffektiva sättet samt att kunna analysera eventuella avvikelser. T ex gör temperaturgivaren i kanalen och på kylröret det möjligt att mäta tillförd kyleffekt, eventuella läckage i ventiler eller eventuella feltänk i konfigurationen. Med den inbyggda närvarodetektorn så blir inte bara flöden och temperatur behovsstyrda, fläkt och cirkulationspumpar kan stängas av när ingen längre är närvarande. Istället för att köra baffeln på dess typiska 25 l/s kan vi givet frånvaro och temperatur i rätt spann sänka luftflödet till ett frånvaroflöde som är klart lägre än det som behövs för att kylbatteriet skall få funktion. 

Sensorer ger info om hur ytorna används
Närvarodetektorn ger också information om ytan används eller inte vilket kan användas för "beläggningsutvärdering".  Med LINDINSPECT får vi bilder med närvarograd och beläggningstimmar ner på baffelnivå. Förses styrningen med koldioxidgivare så kan luftflödet anpassas efter antalet personer och faktiskt användas för att räkna antalet personer närvarande! 

Produkt att kolla närmare på:
Kylbaffelstyrning DCV-B

Digitalisera och optimera

Genom att koppla på vår lösningar för att styra befintliga fasadapparater så fås digitala gränssnitt och optimerad funktionalitet. Ibland får man inte riktigt plats med att montera in ett spjäll för luftflödesstyrning och beroende på ytan så är det mer eller mindre svårt att få till en kostnadseffektiv installation av närvarodetektorer.

Men oavsett nivå på styrningen så skapas en energieffektivare drift och med LINDINPECT som visualiserar anläggningen på ett intuitivt sätt. Med mätning av temperaturerna på rören så blir det lätt att hitta eventuella problem med läckande ventiler eller ventilställdon som kärvar. Eller optimera framledningstemperaturen för optimala driftsekonomi. 

Smart reglering med temperatursensor på rören
Med våra temperaturgivare för värme- och kylkrets kan vi säkerställa att temperaturen är rätt i batteriet innan vi ökar på luftflödet och därmed inte kyler ut rum pga att värmen inte kommit fram än t ex. På samma sätt kan vi hålla nere luftflöden till ett lägre flöde då batteriets funktion inte behövs och ingen är närvarande just där. Detta sparar mycket fläktel då närvarograden är låg i många kontor pga hybridarbete.

Sensorplacering
Vi har flertalet olika sorters sensorer som kan användas för att optimera inneklimat till minimal energianvändning. Beroende på installationens utförande kan vi placera olika sorters givare på olika positioner för att nå optimalt resultat. Att mäta temperatur är inte alltid så trivialt som det kan verka. En felaktig placering gör att det blir antingen självsvängning eller väldigt trög reglering av temperaturen. 

Produkter att titta närmare på:
Baffelregulator BCXb
Temperatur och närvarosensor GTO-B

Smartare ventilationslösning på befintligt kanalsystem?

I ett befintligt ventilationssystem är det oftast kanaldimensionering som sätter begränsningen på vad som låter sig göras i form av behovsstyrning och kylning av med hjälp av luften. I ett befintligt VAV-system som gått ur tiden så är allt på plats vad gäller storlek på kanaler - det gäller bara att fundera på vilken nivå av styrning och flexibilitet som önskas för framtiden. Det går att byta ut spjäll och styrningen för detta på konventionellt sätt men äldre dysdon klarar inte av låga flöden utan kallrasrisk. Dessa klarar typiskt 40% av maxflödet som minimum medan våra aktiva och reaktiva don klarar ned till 5% av maxflödet utan drag. Nyare flödesmätning klarar så låga hastigheter i kanalen som 0,5 m/s vilket ger stora energibesparingsvinster i förhållande till 1.5 m/s som var norm tidigare. 

Aktiva smarta don ger maximal flexibilitet och har förlåtande ljudprestanda
Våra aktiva don med inbyggda givare är gör att man inte behöver placera några givare eller paneler för temperatur på väggarna. Enklare och väldigt kostnadseffektivt över tid. De är också väldigt robusta och förlåtande vad gäller kanaltryck. Med så höga tryck som 200 Pa så är ljudnivån väldigt låg. Detta möjliggör att man kan behålla klenare kanaler. Givetvis blir SFP-talet högre vid maxflöde under några veckor med högre utetemperaturer men på årsbasis kan man göra stora besparingar. 

Smartare rumsreglering
Med våra lösningar så finns det t ex möjlighet att få bukt med kallras från större fönster när man styr värmen i sekvens. Kallrasskyddet skall ju bara vara aktivt när människor vistas i zonen. Därmed är vår kallrasskyddsfunktion med ökad utsignal till ventilställdonen bara aktiv vid närvaro och vid frånvaro till ställs det ut ett lägre temperaturbörvärde. Utan denna funktion brukar behövs värmen ställas upp på termostaten till en högre temperatur på hösten och ofta glöms den stängas av på våren... Då blir det kallrasskydd i minst 6 månader istället för ca max 30 timmar per vecka i 6 månader. En skillnad på minst ca 80%. Och lägger man sedan på att man kanske värmer och kyler samtidigt större delen av tiden så blir det stor energibesparing.

Använda gamla kanaldetaljer?
Givetvis går det att återanvända äldre kanaldetaljer - om man rengör dem. Det blir jobbigt när man återanvänder frånluftskanaler och sätter dem på tilluften utan att ha rengjort dem..

Produkter att kika närmare på:
Aktivt tilluftsdon ISQ för takmontage
Aktivt tilluftsdon ISQ-V för väggmontage
Spjällstyrning DCV-RC för rumsklimatreglering

Digitalisering av fastighetens installationer

Med våra lösningar blir alla sensorer och funktioner digitaliserade. Vi visualiserar alla värden på olika sätt i webbgränssnittet LINDINSPECT som fått massor med lovord från väldigt många driftstekniker - inneklimatet och dess styrning skall vara intuitivt och enkelt att kontrollera och analysera.  När alla viktiga ärvärden, börvärden och parametrar är synliga och loggade blir det enkelt att dra slutsatser om allt från fel, hur lokalen används och möjliga justeringar för bättre driftsekonomi. Med de inbyggda sensorerna för närvaro fås koll på var folk sitter, när de kommer och går, med koldioxidsensorer kan personerna till och med räknas. Det går också att enkelt analysera var det finns eventuella felaktiga inställningar eller larmande produkter. Systemet optimerar centrala system som aggregat undercentraler med avseende temperatur eller om de ens skall vara igång.

API
Värdena i LINDINSPECT går alla att nå via vårt API som möjliggör flera olika saker. Dels gör det möjligt att connecta våra lösningar till Proptech OS. Men APIet gör det också möjligt att hämta data för andra ändamål - närvaroregistrering till andra system eller varför inte vår kostnadseffektiva och hållbara appbaserade lösning för temperaturändring INOFFIX?

Produkter att kolla närmare på:
LINDINSPECT
INOFFIX

Case där våra lösningar har möjliggjort återbruk och smartare styrning!

Greenhouse Solna Strand - mer än 300 ton koldioxid sparade!

Greenhouse Solna Strand - mer än 300 ton koldioxid sparade!
Istället för att köpa nya kylbafflar och göra sig av med 970 bafflar och ovanpå det dra på sig allt demonteringsarbete och montagearbete så valde Humlegården fastigheter att behålla bafflarna och därmed också hela undertaket med bärverk och armaturer på plats. Detta gav väldigt stor kostnads-, koldioxid- och  tidsbesparing. Våra ventilationsprodukter har dessutom EPDer.
Du kan läsa mer om detta caset här!

 

Central Atrium, Bodö - 55% lägre energianvändning, tystare och "fungerar extremt bra"
Trots att installationen inte ens var 10 år så har ACEA properties haft problem med ventilationen. GK i Bodö har installerat våra lösningar för behovsstyrd ventilation: det aktiva tilluftsdonet ISQ och flödesbalansering DCV-BL med bibehållet kanalsystem och vänt allt till det bättre. Att kunna behålla kanalsystemet gör väldigt stor skillnad för projektet: stor hållbarhetsvinst att kunna behålla kanalerna, det kräver inget tomställande av lokalen, det blir massor enklare och därmed billigare! 
GK har även installerat vår solavskärmningslösning med väderstation och reläboxar för energioptimal styrning av solavskärmningen.
Resultatet efter ett halvårs drift: Inga klagomål, tystare, digital koll på allt i LINDINSPECT och dessutom 55% lägre energianvändning - kan det bli bättre?   Du kan läsa GKs case om detta här!