Givare

ISQ

ISQ standard är inbyggd tryck- och flödesgivare för mätning av luftflödet och beräkning av trycket i donlådan. Även rums- och kanaltemperaturgivare är standardutrustning. Rumsgivaren är placerad vid kanten av donet där den mäter den medejekterade luften från vistelsezonen. Placeringen av rumsgivaren är mer representativ men även snabbare än en väggmonterad givare.

Koldioxid och relativ luftfuktighet (CO2, RH) tillhör inte standardutförande utan är tillval som kan eftermonteras vid installation av donet. Koldioxidgivaren ger även möjlighet att räkna antalet närvarande personer i rummet (+/- 15% och med viss tidsfördröjning). 

Närvaroflöde, ekonomi- och komfortläge samt belysningsstyrning är några funktioner som kan aktiveras via den väldigt känsliga integrerade närvarogivaren PIR. PIR-kroppen har en dessutom en LED funktion som i rött och blått indikerar när donet värmer respektive kyler. För konstant ljusreglering vid närvaro/frånvaro samt för dagsljuskompensering finns LUX givaren och det finns även en PMW styrd Summer som skapar ett enkelt ljud när en drivspänning ansluts och ger en bekräftande signal till systemet.

Luftlöde

Luftflödet regleras av den motorstyrda luftflödesventilen i donlådan. Lufthastigheten ut från spridardelen vid ett lågt luftflöde bibehålls genom konstruktionen med den självverkande spaltöppningen. Spaltöppningarna kan vinkelbegränsas individuellt för att ställa önskad spridningsbild. Luftflödet mäts via den inbyggda patenterade mätenheten.

Rumsklimatstyrning

Den inbyggda processorn ser hela tiden till att styra rummet för optimal funktion. Det gäller luftmängder men också tillskottsvärme eller kyla. Vid frånvaro arbetar donet mot ett ekonomiläge som medger större temperatursvängningar och nyttjande av inlagrad energi i byggnadens stomme. ISQ levererar önskat rumsklimat på egen hand eller i
samverkan med flera don.

Temperaturmätning

ISQ är utrustad med rums- och kanaltemperaturgivare. Koldioxidgivare och fuktgivare finns som tillval. Rumstemperaturgivaren är placerad vid kanten av donet där den mäter den medejekterade luften från vistelsezonen. Placeringen av rumsgivaren på donet ger ett mer representativt och snabbare mätvärde än en väggmonterad givare som inte bara fungerar sämre utan även är dyrare.

Närvarodetektor och ljussensor

Närvaroflöde, ekonomi- och komfortläge samt belysningsstyrning är funktioner som möjliggörs med hjälp av den integrerade närvarogivaren som har närmare 200 detektionszoner. Aggregatets funktion kan också styras av närvarograden i byggnaden. Ljussensorn kan användas för konstantljusstyrning och analys och optimering av solskyddsfunktionen.

Bluetooth®

ISQ är utrustad med Bluetooth® för kommunikation via Lindinvents mobilapplikation LINDINSIDE. Via appen kan driftsvärden avläsas och börvärden ändras. Bluetooth® möjliggör också anslutning till andra externa enheter.

Nätverkskommunikation

ISQ ges med appen LINDINSIDE ett nod-ID i samband med driftsättning. Varje ISQ är fysiskt ansluten till en slinga för kommunikation via tillhörande kopplingsbox. Slingan ansluts i sin tur till gateway NCE som kommunicerar via TCP/IP med överordnat system. Lindinvents webbaserade verktyg LINDINSPECT med serverprogramvaran LINDINTELL används för övervakning, styrning, larm och analys.

 

ISQ-M

Luftflöde
  • Luftflödet från ISQ-M regleras och mäts via det kanalmonteradesmarta spjället DCV-RC.
  • En luftflödesventil i donet ställs i ett fast läge för att uppnå en jämn fördelning av det aktuella totala tilluftsflödet över flera ISQ-M don.
  • Utloppet på spridardelen begränsas av fyra rörligaskivor som individuellt ökar eller minskar donets spaltöppning i utloppet med variationen i luftflödet. Konstruktionen medger inblåsning av starkt undertempererad tilluft även vid låga luftflöden utan att orsaka kallras och drag. Luft från donet sprids längs taket med kraftig medinjektion av rumsluft.
  • De rörliga skivorna kan, var för sig, blockeras i ett stängt läge eller något valfritt mellanläge. Donet kan ställas in för en 4-, 3-, 2- eller 1-vägsspridningsbild.
  • Utrustat med nippel för tryckmätning vilket möjliggör kontrollmätning av flödet i ett givet driftsläge.
  • Anordning för manuell injustering av flödesventilen
Rumsklimatstyrning

Styrenhet DCV-RC är utrustad med en programmerbar rumsklimatsregulator. Regulatorn, som utrustas med givare, anpassar kontinuerligt luftflödet till ISQ-M efter ett arbetsläge som följer aktivitetsnivån i lokalen. Vid frånvaro arbetar klimatstyrningen mot ett ekonomiläge som medger en trögare reglering med fördröjda värme och kylsteg. Donet levererar önskat rumsklimat i samverkan med flera don.

Nätverkskommunikation

Övervakning, styrning, larm och analys av tilluftsflödet hanteras via DCV-RC som är uppkopplad mot Lindinvents webbaserade visualiseringsverktyg LINDINSPECT med serverprogramvaran LINDINTELL.

Bluetooth®

Lindinvents kanalmonterade rumsklimatstyrning DCV-RC kommer liksom flera av Lindinvents övriga styrenheter att utrustas med Bluetooth® för att kommunikationen med den enskilda styrenheten ska ske via Lindinvents mobilapplikation LINDINSIDE

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN